Reparation av motorcyklar och ATV

kurs
Kurskod
ATVREP0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen reparation av motorcyklar och atv relaterar till syftet med ämnet atv- och mc-teknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen reparation av motorcyklar och atv.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen reparation av motorcyklar och atv.

E
Eleven beskriver översiktligt system och komponenter i motorcyklar och ATV samt hur de fungerar och samverkar i fordonet.
Dessutom beskriver eleven översiktligt hur motorcyklar och ATV är uppbyggda och hur de används.
C
Eleven beskriver utförligt system och komponenter i motorcyklar och ATV samt hur de fungerar och samverkar i fordonet.
Dessutom beskriver eleven utförligt hur motorcyklar och ATV är uppbyggda och hur de används.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat system och komponenter i motorcyklar och ATV samt hur de fungerar och samverkar i fordonet.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur motorcyklar och ATV är uppbyggda och hur de används.
E
Eleven utför i samråd med handledare och i bekanta situationer tillsyn, underhåll samt säkerhets- och funktionskontroll på motorcyklar och ATV.
Dessutom utför eleven i samråd med handledare och i bekanta situationer diagnos och reparation av motorcyklar och ATV.
Eleven väljer i samråd med handledare den metod och utrustning som är lämplig för arbetsuppgiften och motiverar sitt val med enkla omdömen.
C
Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer tillsyn, underhåll samt säkerhets- och funktionskontroll på motorcyklar och ATV.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer diagnos och reparation av motorcyklar och ATV.
Eleven väljer efter samråd med handledare den metod och utrustning som är lämplig för arbetsuppgiften och motiverar sitt val med nyanserade omdömen.
A
Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer tillsyn, underhåll samt säkerhets- och funktionskontroll på motorcyklar och ATV.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer diagnos och reparation av motorcyklar och ATV.
Eleven väljer efter samråd med handledare den metod och utrustning som är lämplig för arbetsuppgiften och motiverar sitt val med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
I arbetet använder eleven med visst handlag relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer och informationssystem.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Dessutom arbetar eleven säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
C
I arbetet använder eleven med gott handlag relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer och informationssystem.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Dessutom arbetar eleven säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
A
I arbetet använder eleven med mycket gott handlag relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer och informationssystem.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Dessutom arbetar eleven säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!