Aerodynamik

kurs
Kurskod
FLYAER0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen aerodynamik relaterar till syftet med ämnet flygyrkesteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen aerodynamik.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen aerodynamik.

E
Eleven beskriver översiktligt atmosfärens betydelse, hur lyftkraft skapas vid olika förhållanden och hur atmosfäriska omständigheter påverkar luftfartyg.
Dessutom beskriver eleven översiktligt olika teoretiska begrepp inom området.
C
Eleven beskriver utförligt atmosfärens betydelse, hur lyftkraft skapas vid olika förhållanden och hur atmosfäriska omständigheter påverkar luftfartyg.
Dessutom beskriver eleven utförligt olika teoretiska begrepp inom området.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat atmosfärens betydelse, hur lyftkraft skapas vid olika förhållanden och hur atmosfäriska omständigheter påverkar luftfartyg.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika teoretiska begrepp inom området.
E
Eleven utför i samråd med handledare och med hjälp av informationsmaterial enkla aerodynamiska beräkningar i bekanta situationer.
C
Eleven utför efter samråd med handledare och med hjälp av informationsmaterial aerodynamiska beräkningar i bekanta och delvis nya situationer.
A
Eleven utför efter samråd med handledare och med hjälp av informationsmaterial avancerade aerodynamiska beräkningar i bekanta och nya situationer.
E
Eleven använder med viss säkerhet för området relevanta begrepp samt kommunicerar med ett enkelt men för arbetsuppgiften fungerande fackspråk.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven använder med viss säkerhet för området relevanta begrepp samt kommunicerar med ett för arbetsuppgiften fungerande fackspråk.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven använder med säkerhet för området relevanta begrepp samt kommunicerar med ett nyanserat och för arbetsuppgiften fungerande fackspråk.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!