Arbete från servicebil

kurs
Kurskod
MASARB0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen arbete från servicebil relaterar till syftet med ämnet maskin- och lastbilsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen arbete från servicebil.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen arbete från servicebil.

E
Eleven utför, i samråd med handledare och i bekanta situationer, enkla reparationer och byten av komponenter på fordon under fältmässiga förhållanden.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
Eleven gör en enkel riskbedömning i samband med fältmässiga reparationer.
C
Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, reparationer och byten av komponenter på fordon under fältmässiga förhållanden.
I arbetet väljer och använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
Eleven gör en riskbedömning i samband med fältmässiga reparationer.
A
Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, avancerade reparationer och byten av komponenter på fordon under fältmässiga förhållanden.
I arbetet väljer och använder eleven med säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
Eleven gör en välgrundad riskbedömning i samband med fältmässiga reparationer.
E
Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Eleven tar ansvar för kundens egendom och för mobil verkstadsutrustning.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Eleven tar ansvar för kundens egendom och för mobil verkstadsutrustning.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven använder med säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
I kommunikation med andra använder eleven med säkerhet tekniska begrepp.
Eleven tar ansvar för kundens egendom och för mobil verkstadsutrustning.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!