Personbilsteknik – introduktion

kurs
Kurskod
PERPES0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen personbilsteknik – introduktion relaterar till syftet med ämnet personbilsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen personbilsteknik – introduktion.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen personbilsteknik – introduktion.

E
Eleven ger några exempel på och beskriver översiktligt funktions- och säkerhetsprinciper för personbilar och lätta transportfordon.
Dessutom beskriver eleven översiktligt fordons huvudkomponenter och huvudsystem samt hur komponenter och system samverkar.
C
Eleven ger flera exempel på och beskriver utförligt funktions- och säkerhetsprinciper för personbilar och lätta transportfordon.
Dessutom beskriver eleven utförligt fordons huvudkomponenter och huvudsystem samt hur komponenter och system samverkar.
A
Eleven ger flera exempel på och beskriver utförligt och nyanserat funktions- och säkerhetsprinciper för personbilar och lätta transportfordon.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat fordons huvudkomponenter och huvudsystem samt hur komponenter och system samverkar.
E
Eleven utför, i samråd med handledare och i bekanta situationer, enkel service och reparation samt enkelt underhåll av personbilar och lätta transportfordon.
Dessutom utför eleven, i samråd med handledare och i bekanta situationer, funktions- och säkerhetskontroll av personbilar och lätta transportfordon.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
C
Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, service och reparation samt underhåll av personbilar och lätta transportfordon.
Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, funktions- och säkerhetskontroll av personbilar och lätta transportfordon.
I arbetet väljer och använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
A
Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, avancerad service och reparation samt avancerat underhåll av personbilar och lätta transportfordon.
Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, funktions- och säkerhetskontroll av personbilar och lätta transportfordon.
I arbetet väljer och använder eleven med säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
E
Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven använder med säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
I kommunikation med andra använder eleven med säkerhet tekniska begrepp.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!