Barn- och fritidsprogrammet

Yrkes­förberedande program
Programkod
BF

Mål med examen inom programmet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet utbildar för. Utbildningen ska leda till att eleverna, beroende på inriktning, kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling.

Kunskaper om människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete är också centralt inom programmet. Arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor ska ingå i utbildningen för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa.

Kännetecknande för de verksamheter som programmet utbildar för är samverkan, samarbete och kommunikation. För att arbeta med människor krävs bland annat förmåga att lyhört, kreativt och med omdöme skapa optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att särskilt utveckla dessa förmågor.

Verksamheternas betoning på arbete med människor gör att ett etiskt förhållningssätt ska vara centralt i utbildningen. Utbildningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till medier för att kunna stödja barn, ungdomar och vuxna i en säker medieanvändning. Kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter är viktiga i de verksamheter som utbildningen förbereder för. Genom utbildningens betoning på möten mellan människor ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och diskutera sociala och kulturella frågor.

Flera av de verksamheter som programmet utbildar för innebär arbete med människors hälsa. Därför ska utbildningen leda till att eleverna utvecklar ett hälsofrämjande förhållningssätt. Eleverna ska också utifrån kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer kunna analysera och reflektera över människors olika levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.

Utbildningen ska inriktas mot problemlösning och stimulera till handlingsberedskap. Eleverna ska därför genomföra uppgifter och lösa praktiska problem såväl självständigt som i samarbete med andra. De ska också utveckla kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera arbetet, såväl på verksamhets- som på individnivå, såväl med som utan digitala verktyg.

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla initiativförmåga och kreativitet för att kunna arbeta på ett utvecklingsinriktat sätt. Elevernas medverkan vid val av arbetsformer och innehåll i studierna har därför en särskild pedagogisk innebörd. Utbildningen kan även förbereda för eget företagande inom området.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Mål med gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet är det arbetet som görs mot slutet av utbildningen, för att bland annat demonstrera att en elev har tagit till sig utbildningen.

Programmets struktur

Gymnasiegemensamma ämnen

Dessa ämnen och kurser är de som typiskt sett är samma på de olika yrkes­förberedande programmen.

Engelska (100p)
Historia (50p)
Idrott och hälsa (100p)
Matematik (100p)
Naturkunskap (50p)
Religionskunskap (50p)
Samhällskunskap (50p)
Svenska som andraspråk (100p)
Svenska (100p)

Typiskt sett läses kurser antingen inom ämnet svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen

Dessa ämnen och kurser är de som typiskt sett är gemensamma på barn- och fritidsprogrammet, oberoende av vilken skola programmet läses på.

Naturkunskap (50p)
Samhällskunskap (50p)
Svenska som andraspråk (100p)
Svenska (100p)

Inriktningar

Barn- och fritidsprogrammet har tre inriktningar.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Fritid och hälsa (BFFRI, 300p)

Fritids- och friskvårdsverksamheter (200p)
Fritids- och idrottskunskap (100p)

Pedagogiskt arbete (BFPED, 300p)

Pedagogiskt arbete (200p)

Socialt arbete (BFSOC, 300p)

Socialt arbete (200p)
Sociologi (100p)

Yrkesutgångar

Bad/sporthallspersonal (BFFRI)

Entreprenörskap

Barnskötare (BFPED)

Entreprenörskap
Pedagogiskt arbete

Elevassistent (BFPED)

Entreprenörskap
Pedagogiskt arbete

Personal inom idrotts- och fritidsanläggningar (BFFRI)

Entreprenörskap

Personlig assistent (BFSOC)

Entreprenörskap
Grundläggande vård och omsorg

Personlig tränare (BFFRI)

Entreprenörskap

Stöd och service inom funktionshinderområdet (BFSOC)

Entreprenörskap
Grundläggande vård och omsorg

Väktare (BFSOC)

Brand, bevakning och säkerhet
Entreprenörskap

Programfördjupningskurser

Dessa kurser är typiskt sett de som får erbjudas som programfördjupning inom barn- och fritidsprogrammet.

Dansorientering
Entreprenörskap
Estetisk kommunikation
Fritids- och idrottskunskap
Grundläggande vård och omsorg
Konferens och evenemang
Mediekommunikation
Reseproduktion och marknadsföring
Svenska som andraspråk
Tillämpad programmering