El- och energiprogrammet

Yrkes­förberedande program
Programkod
EE

Mål med examen inom programmet

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med automatiserade produktionssystem, system för energi-, miljö- och vattenteknik eller dator- och kommunikationssystem, eller för att arbeta som elektriker inom eldistribution eller installation.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i att försörja och bistå samhällsviktiga basfunktioner som produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem. Den ska därför ge kunskaper om el- och energiteknik och automation samt färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom dessa arbetsområden. Dator- och kommunikationsteknik och samhällets digitala infrastruktur ska också vara centralt inom utbildningen.

Säkerhetsfrågor är av yttersta vikt för arbete inom de olika yrkesområdena. Utbildningen ska därför leda till att eleverna blir väl förtrogna med nationella och internationella överenskommelser om teknologi, informationssäkerhet, standarder, arbetssäkerhet och arbetsmiljö.

Utbildningen ska träna eleverna i att göra medvetna val, exempelvis att kunna använda rätt material och verktyg samt att kunna planera och utvärdera en arbetsprocess. Utbildningen ska vidare leda till att eleverna förstår vikten av att kunna dokumentera och gå systematiskt till väga för att lösa problem. Allt el-, energi-, automations- och datortekniskt kunnande bygger på naturvetenskapliga principer. Att kunna utföra korrekta beräkningar är en förutsättning för yrkesutövningen. Utbildningen ska därför utveckla elevernas matematiska kunskaper.

Utbildningen ska ge kunskaper om hur eleverna kan bidra till yrkets, företagets och samhällets utveckling såväl nationellt som lokalt. Internationaliseringen inom el-, energi-, automations- och datorbranscherna kräver förmåga att använda språk. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter till fördjupade studier i engelska.

I yrkeslivet kommer eleverna att möta olika människor och ansvara för att ett professionellt arbete utförs, ofta i samarbete med andra yrkesgrupper. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder, ge service och att skickligt utföra arbete både på företag och i människors hem. Inom branscherna är både storföretag och enpersonsföretag vanliga. Utbildningen ska därför ge kunskaper om företagandets villkor, ekonomi samt direkt och indirekt miljöpåverkan.

Arbetsmiljöfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Mål med gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet är det arbetet som görs mot slutet av utbildningen, för att bland annat demonstrera att en elev har tagit till sig utbildningen.

Programmets struktur

Gymnasiegemensamma ämnen

Dessa ämnen och kurser är de som typiskt sett är samma på de olika yrkes­förberedande programmen.

Engelska (100p)
Historia (50p)
Idrott och hälsa (100p)
Matematik (100p)
Naturkunskap (50p)
Religionskunskap (50p)
Samhällskunskap (50p)
Svenska som andraspråk (100p)
Svenska (100p)

Typiskt sett läses kurser antingen inom ämnet svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen

Dessa ämnen och kurser är de som typiskt sett är gemensamma på el- och energiprogrammet, oberoende av vilken skola programmet läses på.

Dator- och kommunikationsteknik (100p)
Elektroteknik (100p)
Energiteknik (100p)
Mekatronik (100p)

Inriktningar

El- och energiprogrammet har fyra inriktningar.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Automation (EEAUT, 400p)

Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT, 400p)

Dator- och kommunikationsteknik (100p)
Installationsteknik (100p)
Nätverksteknik (100p)

Elteknik (EEELT, 500p)

Elektroteknik (100p)

Energiteknik (EEENE, 400p)

Driftsäkerhet och underhåll (100p)

Yrkesutgångar

Automationstekniker - fastighet (EEAUT)

Dator- och kommunikationsteknik

Automationstekniker - industri (EEAUT)

Dator- och kommunikationsteknik
Driftsäkerhet och underhåll
Elmotordrivsystem
Industriautomation

Automationstekniker - process (EEAUT)

Dator- och kommunikationsteknik

Distributionselektriker (EEELT)

Driftoperatör - allmän (EEENE)

Kraft- och värmeteknik
Mät-, styr- och reglerteknik
Vatten- och miljöteknik

Driftoperatör - kraft- och värmeteknik (EEENE)

Driftoperatör - vatten- och miljöteknik (EEENE)

Mät-, styr- och reglerteknik

Elektronikproduktionstekniker (EEDAT)

Dator- och kommunikationsteknik

Hemservicetekniker (EEDAT)

Försäljning och kundservice

Industrielektriker (EEELT)

Industriautomation
Installationsteknik
Mät-, styr- och reglerteknik

Installationselektriker (EEELT)

Fastighetsautomation

Järnvägstekniker - el och signal (EEELT)

Nätverkstekniker (EEDAT)

Dator- och kommunikationsteknik
Support och servicearbete

Programfördjupningskurser

Dessa kurser är typiskt sett de som får erbjudas som programfördjupning inom el- och energiprogrammet.

Elmotordrivsystem
Entreprenörskap
Gränssnittsdesign
Marina elektroniksystem
Sammanfogningsteknik
Tillämpad programmering
Verktygs- och materialhantering