Flygteknikutbildningen

Riksrekryterande program
Programkod
FX

Mål med examen inom programmet

Flygteknikutbildningen är en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensmål. Innehållet i och utformningen av utbildningen styrs till stor del av internationella överenskommelser. Efter examen från utbildningen ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta som mekaniker för flygplan eller helikoptrar.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om flygtekniska konstruktioner och om betydelsen av höga krav på säkerhet och kvalitet. I detta ingår olika flygfarkosters funktion och konstruktion samt underhåll, felsökning och reparation av flygplan och helikoptrar och deras komponenter. Eftersom flygtekniskt underhållsarbete präglas av höga krav på säkerhet och kvalitet är det också av stor betydelse att undvika mänskliga felhandlingar. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om samspelet mellan människa och maskin och om människans förutsättningar och begränsningar.

Kraven på dokumentation och eget ansvar är höga inom yrket. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att utvärdera, kvalitetssäkra och dokumentera sitt arbete på det sätt yrket kräver.

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur flygverksamheten påverkar miljön och förmåga att återvinna produkter enligt samhällets krav samt kunskaper om förutsättningarna för en ekologiskt hållbar utveckling. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i att välja utrustning och metod för att utföra arbetet med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.

Kunskaper om olika datasystem krävs inom de yrken utbildningen leder till. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att använda datorer och datasystem på det sätt som yrket kräver.

Utbildningen ska ge eleverna färdigheter i att hantera och utveckla relationer med både medarbetare och kunder. Eleverna ska också utveckla ett yrkesmässigt språkbruk som fungerar i olika situationer, med ett ordförråd som är relevant för yrket både på svenska och på engelska. Yrket är till sin karaktär både nationellt och internationellt och ställer höga krav på språkkunskaper och förståelse av andra kulturer. För att kunna kommunicera, möta och samarbeta med människor i skilda sammanhang ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga.

Utvecklingen inom de yrken utbildningen leder till innebär att en person ensam arbetar med många skilda uppgifter i verksamheten, där olika typer av problem kan uppstå. Det ställer höga krav på förmåga till självständig problemlösning. Inom de yrken utbildningen leder till har dock inte alltid en person all den kunskap som krävs för att lösa en viss uppgift. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att arbeta både självständigt och i lag där personer med olika kunskaper och kulturell bakgrund samarbetar för att lösa problem. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla initiativförmåga, idérikedom och företagsamhet. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och därigenom få en förståelse av sin egen yrkesutövning och yrket i stort.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om nationella och internationella överenskommelser, lagar och andra bestämmelser inom valt yrkesområde. Dessa kunskaper är till exempel viktiga för att skapa en bra arbetsmiljö och förebygga arbetsskador. För arbete inom de flygtekniska yrkena krävs certifieringar. Dessa utfärdas enligt internationella regler i enlighet med EASA:s (European Aviation Safety Agency) krav. Därför ska utbildningen ge eleverna möjlighet att utveckla de kunskaper som certifierande myndigheter kräver.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge en inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Mål med gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet är det arbetet som görs mot slutet av utbildningen, för att bland annat demonstrera att en elev har tagit till sig utbildningen.

Programmets struktur

Gymnasiegemensamma ämnen

Dessa ämnen och kurser är de som typiskt sett är samma på de olika riksrekryterande programmen.

Engelska (100p)
Historia (50p)
Idrott och hälsa (100p)
Matematik (100p)
Naturkunskap (50p)
Religionskunskap (50p)
Samhällskunskap (50p)
Svenska som andraspråk (100p)
Svenska (100p)

Typiskt sett läses kurser antingen inom ämnet svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen

Dessa ämnen och kurser är de som typiskt sett är gemensamma på flygteknikutbildningen, oberoende av vilken skola programmet läses på.

Engelska (100p)
Fysik (100p)

Inriktningar

Flygteknikutbildningen har två inriktningar.

Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Flygplan (FXFLY, 200p)

Flygplansteknik (200p)

Helikopter (FXHEL, 200p)

Helikopterteknik (200p)

Yrkesutgångar

Flygmekaniker, gasturbin (FXFLY)

Flygmekaniker, kolvmotor (FXFLY)

Helikoptermekaniker, gasturbin (FXHEL)

Helikoptermekaniker, kolvmotor (FXHEL)

Programfördjupningskurser

Dessa kurser är typiskt sett de som får erbjudas som programfördjupning inom flygteknikutbildningen.

Entreprenörskap
Flygplansteknik
Gasturbinmotorer – flyg
Helikopterteknik
Kolvmotorer – flyg