Handels- och administrationsprogrammet

Yrkes­förberedande program
Programkod
HA

Mål med examen inom programmet

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, ekonomi- och it-administratör.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Den ska också utveckla deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, service, ekonomiuppföljning och företagande.

Handel omfattar försäljning och logistik, marknadsföring och produktkunskap, branschkunskap, kundservice och affärsutveckling i olika former. Administration omfattar administrativt arbete och organisation i företag och offentlig förvaltning, kommunikation, kundservice samt konferens- och receptionsarbete. Inom både handel och administration finns möjligheter att starta och driva företag och därför ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om entreprenörskap och eget företagande.

Handel och administration förutsätter kontakter mellan människor och länder och det personliga mötet är viktigt. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att möta människor i såväl affärs- som medarbetarrelationer. Eleverna ska få möjlighet att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att söka, analysera och värdera information från olika branscher och områden. Den ska utveckla elevernas färdigheter i att använda digital teknik på ett situationsanpassat sätt. Utbildningen ska också ge eleverna möjligheter till fördjupade studier i engelska.

Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet. Eleverna ska också få kunskaper om vilka faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande.

I yrkesrollen ingår att ta ett eget ansvar och handla med omdöme. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att handla på ett etiskt sätt i sin kommande yrkesroll. Eleverna ska vidare utveckla förmågan att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och metoder och därigenom förbereda sig för fortsatt lärande i yrkeslivet och få en förståelse av verksamheten och yrkesrollen. Inom yrkesområdet ska eleverna även kunna diskutera och reflektera kring miljöaspekter och företagets roll i samhället. Genom att arbeta projektinriktat ska elevernas handlingsförmåga och företagsamhet utvecklas.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Mål med gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet är det arbetet som görs mot slutet av utbildningen, för att bland annat demonstrera att en elev har tagit till sig utbildningen.

Programmets struktur

Gymnasiegemensamma ämnen

Dessa ämnen och kurser är de som typiskt sett är samma på de olika yrkes­förberedande programmen.

Engelska (100p)
Historia (50p)
Idrott och hälsa (100p)
Matematik (100p)
Naturkunskap (50p)
Religionskunskap (50p)
Samhällskunskap (50p)
Svenska som andraspråk (100p)
Svenska (100p)

Typiskt sett läses kurser antingen inom ämnet svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen

Dessa ämnen och kurser är de som typiskt sett är gemensamma på handels- och administrationsprogrammet, oberoende av vilken skola programmet läses på.

Entreprenörskap (100p)
Försäljning och kundservice (100p)
Information och kommunikation (100p)

Inriktningar

Handels- och administrationsprogrammet har två inriktningar.

Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Administrativ service (HAADM, 500p)

Administration (100p)
Affärskommunikation (100p)
Ledarskap och organisation (100p)

Handel och service (HAHAN, 500p)

Försäljning och kundservice (100p)
Inköp och logistik (100p)
Näthandel (100p)

Yrkesutgångar

Butikssäljare (HAHAN)

Försäljning och kundservice
Svenska som andraspråk

Företagssäljare (HAHAN)

Svenska som andraspråk

Inköpsassistent (HAHAN)

Svenska som andraspråk

Kundtjänstbiträde (HAADM)

Affärskommunikation
Information och kommunikation
Svenska som andraspråk

Lagerarbetare (HAHAN)

Inköp och logistik
Lager och terminal
Svenska som andraspråk

Marknadsassistent (HAADM)

Affärskommunikation
Svenska som andraspråk

Personalassistent (HAADM)

Svenska som andraspråk

Redovisningsassistent (HAADM)

Säljassistent (HAADM)

Affärskommunikation
Svenska som andraspråk

Programfördjupningskurser

Dessa kurser är typiskt sett de som får erbjudas som programfördjupning inom handels- och administrationsprogrammet.

Affärskommunikation
Aktiviteter och värdskap
Dator- och kommunikationsteknik
Fastighetsförvaltning
Grafisk kommunikation
Hygienkunskap
Konferens och evenemang
Lager och terminal
Ledarskap och organisation
Medier, samhälle och kommunikation
Svenska som andraspråk
Tillämpad programmering