Hantverksprogrammet

Yrkes­förberedande program
Programkod
HV

Mål med examen inom programmet

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom floristyrket, frisörbranschen, snickeribranschen, textilbranschen eller branschen inom det valda hantverket.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i hantverksprocessen. Det innebär att kunna genomföra vanligt förekommande arbetsuppgifter från idé till färdig produkt, dvs. att identifiera behov, planera med skiss eller ritning, välja och hantera verktyg, material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet. Som förberedelse för arbete inom det hantverksområde som eleven har valt ska även formgivning, entreprenörskap, kommunikation och service ingå i utbildningen. Hantverkskunnande och estetiskt tänkande samspelar i skapandeprocessen och ska därför genomsyra utbildningen. Utbildningen ska också leda till att eleverna förstår hantverkarens roll i samhället samt får insikt i vilka konsekvenser hantering och val av material får för människor och miljö.

Inom alla hantverksyrken är personlig prägel, teknisk skicklighet, kvalitet och design centralt. I utbildningen ska eleverna därför ges möjlighet att öva hantverksyrkets olika moment och tekniker och förstå yrkets karaktär, hantverkstraditioner och utvecklingsmöjligheter. De ska få utveckla sin känsla för färg, form och komposition samt använda de digitala tekniker som förekommer i yrket.

Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att använda yrkets fackspråk och kommunicera och samverka med kunder, uppdragsgivare och leverantörer. Eleverna ska lära sig ett serviceinriktat förhållningssätt och att utföra arbetet med kvalitet och ansvarskänsla samt att kunna arbeta enligt gällande arbetsmiljölagar och föreskrifter.

Hantverksyrkets specifika karaktär kräver att teori och praktik samverkar och att eleverna får öva sin förmåga att lösa problem. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och utvärdera det egna arbetet och lärandet samt förmåga att självständigt välja till exempel material och tekniker. Utbildningen ska också bidra till att eleverna får kännedom om det valda hantverksyrkets möjligheter på en internationell arbetsmarknad.

Oavsett om man är anställd eller driver eget företag krävs initiativförmåga, idérikedom, självständighet, personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga och egen drivkraft. Därför ska utbildningen ge kunskaper om entreprenörskap och företagande, från grundläggande företagsekonomi och marknadsföring till att skapa och behålla en kundkrets.

Eleverna ska få förutsättningar att utvecklas inom yrket och bli väl förberedda inför framtida förändringar genom att lära sig materialens olika egenskaper, materialutveckling, tekniker och teknikutveckling, men också genom kunskaper om tradition och kulturarv.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Mål med gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet är det arbetet som görs mot slutet av utbildningen, för att bland annat demonstrera att en elev har tagit till sig utbildningen.

Programmets struktur

Gymnasiegemensamma ämnen

Dessa ämnen och kurser är de som typiskt sett är samma på de olika yrkes­förberedande programmen.

Engelska (100p)
Historia (50p)
Idrott och hälsa (100p)
Matematik (100p)
Naturkunskap (50p)
Religionskunskap (50p)
Samhällskunskap (50p)
Svenska som andraspråk (100p)
Svenska (100p)

Typiskt sett läses kurser antingen inom ämnet svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen

Dessa ämnen och kurser är de som typiskt sett är gemensamma på hantverksprogrammet, oberoende av vilken skola programmet läses på.

Entreprenörskap (100p)
Hantverkskunskap (100p)

Inriktningar

Hantverksprogrammet har fem inriktningar.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Finsnickeri (HVFIN, 500p)

Hantverkskunskap (100p)

Florist (HVFLO, 500p)

Hantverkskunskap (100p)

Frisör (HVFRI, 500p)

Hantverkskunskap (100p)

Textil design (HVTEX, 500p)

Hantverkskunskap (100p)

Övriga hantverk (HVXXX, 500p)

Hantverkskunskap (100p)

Yrkesutgångar

Båtbyggare (HVFIN)

Bössmakare (HVXXX)

Florist (HVFLO)

Utställningsdesign

Frisöraspirant (HVFRI)

Glasblåsare (HVXXX)

Guldsmed (HVXXX)

Hudvård (HVXXX)

Försäljning och kundservice

Hår- och makeupstylist (HVXXX)

Inköpsassistent (HVTEX)

Affärskommunikation

Inredningssnickare (HVFIN)

Juvelfattare (HVXXX)

Kakelugnsmakare (HVXXX)

Keramiker (HVXXX)

Låssmed (HVXXX)

Möbelsnickare (HVFIN)

Sadelmakare (HVXXX)

Silversmed (HVXXX)

Skomakare (HVXXX)

Smed (HVXXX)

Sotare (HVXXX)

Sömmerska (HVTEX)

Manuell mönsterkonstruktion

Tapetserare (HVXXX)

Textil och konfektion (HVTEX)

Datoriserad mönsterhantering

Timmerman (HVXXX)

Trä- och byggvaruhandel (HVFIN)

Försäljning och kundservice
Utställningsdesign

Urmakare (HVXXX)

Programfördjupningskurser

Dessa kurser är typiskt sett de som får erbjudas som programfördjupning inom hantverksprogrammet.

Affärskommunikation
Svenska som andraspråk
Tillämpad programmering