Naturbruksprogrammet

Yrkes­förberedande program
Programkod
NB

Mål med examen inom programmet

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark, vatten eller skog. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom naturvetenskap, främst med koppling till naturbruk.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i att bruka naturen. Naturbruk innefattar de olika verksamheter som nyttjar och förvaltar naturresurser. Det kan till exempel vara produktion av livsmedel, växtmaterial och träråvara. Andra verksamheter är natur- och landskapsvård, fiske och vattenbruk, arbete med djur eller arbete med park- och trädgårdsmiljöer samt försäljning av varor och tjänster. Även verksamhet som syftar till rekreation och naturupplevelser ingår.

Att bruka naturen på ett sätt som främjar hållbar utveckling och vårdar ekosystemen ställer krav på såväl biologiska och ekologiska som tekniska och ekonomiska kunskaper. Utbildningen ska utveckla elevernas förståelse av naturens mångfald och hur olika verksamheter använder och påverkar naturen och biologiska processer. I detta ingår också kunskaper om olika energiformer och om energiomsättning. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter att kritiskt granska och reflektera över hur vi kan bruka naturen för en hållbar utveckling. För att utveckla naturbrukets olika verksamheter krävs innovativt tänkande, entreprenörskap och företagsamhet. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla dessa förmågor. Den ska också bidra till ett globalt perspektiv på naturbruket samt ge kunskaper om internationellt samarbete.

Stora delar av yrkesområdet regleras i lagar och andra författningar. Utbildningen ska därför ge eleverna kunskaper om dessa bestämmelser. Arbetsmiljöfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador och främja god hälsa.

Med utgångspunkt i praktiskt arbete inom naturbruk ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att ta initiativ och lösa problem på ett ansvarsfullt sätt. Eleverna ska kunna planera och genomföra arbetsuppgifter samt bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och miljötänkande. Utbildningen ska också bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik som förekommer inom för utbildningen relevanta yrkesområden. Under utbildningen ska eleverna utveckla praktiska färdigheter som kopplas till förståelse och reflektion. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att ta ställning i etiska frågor och kunna omsätta sina ställningstaganden i praktisk handling.

Naturbrukets olika yrkesområden ställer krav på kommunikation och samverkan med andra i olika sammanhang. Därför ska utbildningen bidra till elevernas kommunikations- och samarbetsförmåga. Genom att arbeta med språket i alla ämnen utvecklar eleverna sin förmåga att argumentera och uttrycka ståndpunkter samt att söka, sovra och bearbeta information.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Mål med gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet är det arbetet som görs mot slutet av utbildningen, för att bland annat demonstrera att en elev har tagit till sig utbildningen.

Programmets struktur

Gymnasiegemensamma ämnen

Dessa ämnen och kurser är de som typiskt sett är samma på de olika yrkes­förberedande programmen.

Engelska (100p)
Historia (50p)
Idrott och hälsa (100p)
Matematik (100p)
Naturkunskap (50p)
Religionskunskap (50p)
Samhällskunskap (50p)
Svenska som andraspråk (100p)
Svenska (100p)

Typiskt sett läses kurser antingen inom ämnet svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen

Dessa ämnen och kurser är de som typiskt sett är gemensamma på naturbruksprogrammet, oberoende av vilken skola programmet läses på.

Biologi (100p)
Entreprenörskap (100p)
Naturbruk (200p)

Inriktningar

Naturbruksprogrammet har fyra inriktningar.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Djur (NBDJU, 300p)

Biologi – naturbruk (100p)

Lantbruk (NBLAN, 300p)

Biologi – naturbruk (100p)
Fordon och redskap inom naturbruk (100p)

Skog (NBSKO, 300p)

Biologi – naturbruk (100p)
Motor- och röjmotorsåg (100p)
Skog, mark och vatten (100p)

Trädgård (NBTRA, 300p)

Biologi – naturbruk (100p)
Fordon och redskap inom naturbruk (100p)
Växtkunskap (100p)

Yrkesutgångar

Arbete med hund (NBDJU)

Arbete med lantbrukets växtodling (NBLAN)

Naturbrukets byggnader
Serviceteknik – naturbruk

Arbete med lantbruksdjur (NBDJU)

Biologi – naturbruk
Naturbrukets byggnader

Arbete med lantbruksmaskiner (NBLAN)

Naturbrukets byggnader

Arbete med skogsmaskinservice (NBSKO)

Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård (NBDJU)

Djurvårdare inriktning forskningsdjur (NBDJU)

Djur för forskningsändamål

Hästskötare med inriktning mot ridning (NBDJU)

Hästskötare med inriktning mot trav (NBDJU)

Ridning och körning

Naturguide (NBSKO)

Aktiviteter och värdskap

Skogsmaskinförare (NBSKO)

Skogsvårdare (NBSKO)

Motor- och röjmotorsåg

Trädgårdsarbetare med inriktning mot frilandsodling (NBTRA)

Skötsel av utemiljöer
Trädgårdsmaskiner

Trädgårdsarbetare med inriktning mot skötsel av utemiljöer (NBTRA)

Trädgårdsanläggning
Trädgårdsodling
Trädgårdsmaskiner

Trädgårdsarbetare med inriktning mot trädgårdsanläggning (NBTRA)

Skötsel av utemiljöer
Trädgårdsodling
Trädgårdsmaskiner

Trädgårdsarbetare med inriktning mot växthusodling (NBTRA)

Skötsel av utemiljöer

Viltförvaltare (NBSKO)

Skogsproduktion

Programfördjupningskurser

Dessa kurser är typiskt sett de som får erbjudas som programfördjupning inom naturbruksprogrammet.

Djur för forskningsändamål
Fordon och redskap inom naturbruk
Hygienkunskap
Lastmaskiner och truckar inom naturbruk
Livsmedels- och näringskunskap
Matlagningskunskap
Mobila arbetsmaskiner
Naturbrukets byggnader
Natur- och landskapsvård
Svenska som andraspråk
Tillämpad programmering
Trädgårdsmaskiner