Administration 1

kurs
Kurskod
ADMADM01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen administration 1 relaterar till syftet med ämnet administration, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen administration 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen administration 1.

E
Eleven beskriver översiktligt grundläggande administrativa rutiner och funktioner samt dokumentutformning enligt gällande skrivregler.
Eleven redogör också översiktligt för olika företags och offentliga förvaltningars verksamhet, organisation och arbetsformer.
Dessutom beskriver eleven översiktligt olika programvarors användningsmöjligheter för kommunikation och serviceinriktat arbete.
C
Eleven beskriver utförligt grundläggande administrativa rutiner och funktioner samt dokumentutformning enligt gällande skrivregler.
Eleven redogör också utförligt för olika företags och offentliga förvaltningars verksamhet, organisation och arbetsformer.
Dessutom beskriver eleven utförligt olika programvarors användningsmöjligheter för kommunikation och serviceinriktat arbete.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat grundläggande administrativa rutiner och funktioner samt dokumentutformning enligt gällande skrivregler.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för olika företags och offentliga förvaltningars verksamhet, organisation och arbetsformer.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika programvarors användningsmöjligheter för kommunikation och serviceinriktat arbete.
E
Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare grundläggande interna och externa administrativa arbetsuppgifter på ett serviceinriktat sätt.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
Eleven utför i samråd med handledare enkelt administrativt arbete utifrån lagar och andra bestämmelser.
Vidare arbetar eleven ergonomiskt och miljömedvetet.
Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare enkla problem som uppstår.
C
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande interna och externa administrativa arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och strukturerat sätt.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
Eleven utför efter samråd med handledare enkelt administrativt arbete utifrån lagar och andra bestämmelser.
Vidare arbetar eleven ergonomiskt och miljömedvetet.
Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare enkla problem som uppstår.
A
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande interna och externa administrativa arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och strukturerat sätt.
I arbetet använder eleven med säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
Eleven utför efter samråd med handledare administrativt arbete utifrån lagar och andra bestämmelser.
Vidare arbetar eleven ergonomiskt och miljömedvetet.
Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår.
E
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
C
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
A
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!