Aktiviteter och upplevelser

kurs
Kurskod
AKTAKT0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen aktiviteter och upplevelser relaterar till syftet med ämnet aktiviteter och värdskap, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen aktiviteter och upplevelser.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen aktiviteter och upplevelser.

E
Eleven beskriver översiktligt aktivitetsledarens roll och arbetsuppgifter.
Vidare beskriver eleven översiktligt olika målgrupper och deras målsättning med aktiviteten samt ger exempel på hur deltagarnas totalupplevelse av arrangemanget eller vistelsen kan förbättras.
Eleven redogör dessutom översiktligt för lokala och regionala förutsättningar för en hållbar utveckling inom aktiviteter och upplevelser.
C
Eleven beskriver utförligt aktivitetsledarens roll och arbetsuppgifter Vidare.
Vidare beskriver eleven utförligt olika målgrupper och deras målsättning med aktiviteten samt ger exempel på hur deltagarnas totalupplevelse av arrangemanget eller vistelsen kan förbättras.
Eleven redogör dessutom utförligt för lokala och regionala förutsättningar för en hållbar utveckling inom aktiviteter och upplevelser.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat aktivitetsledarens roll och arbetsuppgifter.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur man prissätter, marknadsför och presenterar olika aktiviteter.
Vidare beskriver eleven utförligt och nyanserat olika målgrupper och deras målsättning med aktiviteten samt ger exempel på hur deltagarnas totalupplevelse av arrangemanget eller vistelsen kan förbättras.
Eleven redogör dessutom utförligt och nyanserat för lokala och regionala förutsättningar för en hållbar utveckling inom aktiviteter och upplevelser.
E
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare aktiviteter för olika målgrupper.
I planeringen tar eleven med viss säkerhet hänsyn till deltagarna samt platsens och situationens förutsättningar.
Dessutom gör eleven med viss säkerhet en bedömning av säkerheten och väljer utrustning och tillvägagångssätt.
I planeringen gör eleven också med viss säkerhet en kostnadsberäkning för prissättning av aktiviteten samt en enkel presentation av denna.
C
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare aktiviteter för olika målgrupper.
I planeringen tar eleven med viss säkerhet hänsyn till deltagarna samt platsens och situationens förutsättningar.
Dessutom gör eleven med viss säkerhet en bedömning av säkerheten och väljer utrustning och tillvägagångssätt.
I planeringen gör eleven också med viss säkerhet en kostnadsberäkning för prissättning av aktiviteten samt en presentation av denna.
A
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare aktiviteter för olika målgrupper.
I planeringen tar eleven med säkerhet hänsyn till deltagarna samt platsens och situationens förutsättningar.
Dessutom gör eleven med säkerhet en bedömning av säkerheten och väljer utrustning och tillvägagångssätt.
I planeringen gör eleven också med säkerhet en kostnadsberäkning för prissättning av aktiviteten samt en presentation av denna.
E
Eleven utför i samråd med handledare aktiviteterna på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Eleven arbetar utifrån lagar och andra bestämmelser samt arbetsmiljömässigt och säkert.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
C
Eleven utför efter samråd med handledare aktiviteterna på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Eleven arbetar utifrån lagar och andra bestämmelser samt arbetsmiljömässigt och säkert.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
A
Eleven utför efter samråd med handledare aktiviteterna på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Eleven arbetar utifrån lagar och andra bestämmelser samt arbetsmiljömässigt och säkert.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
E
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet samt anpassar sitt språk efter situation och mottagare.
C
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet samt anpassar sitt språk efter situation och mottagare.
A
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet samt anpassar sitt språk efter situation och mottagare.
E
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
C
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
A
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet och kommunikationen kan förbättras.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!