Besöksnäringen

kurs
Kurskod
AKTBEO0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen besöksnäringen relaterar till syftet med ämnet aktiviteter och värdskap, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen besöksnäringen.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen besöksnäringen.

E
Eleven beskriver översiktligt besöksnäringens organisationer och verksamheter samt deras aktörer och hur de samverkar.
Dessutom beskriver eleven översiktligt vanliga yrkesroller och arbetsuppgifter.
Eleven redogör också översiktligt för turismens utveckling samt redogör översiktligt för resmål och resvägar.
Vidare beskriver eleven översiktligt olika målgrupper och deras behov samt föreslår passande aktiviteter och tjänster.
Eleven redogör dessutom översiktligt för lokala och regionala förutsättningar för en hållbar utveckling inom besöksnäringen.
C
Eleven beskriver utförligt besöksnäringens organisationer och verksamheter samt deras aktörer och hur de samverkar.
Dessutom beskriver eleven utförligt vanliga yrkesroller och arbetsuppgifter.
Eleven redogör också översiktligt för turismens utveckling samt redogör översiktligt för resmål och resvägar.
Vidare beskriver eleven utförligt olika målgrupper och deras behov samt föreslår passande aktiviteter och tjänster.
Eleven redogör dessutom utförligt för lokala och regionala förutsättningar för en hållbar utveckling inom besöksnäringen.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat besöksnäringens organisationer och verksamheter samt deras aktörer och hur de samverkar.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vanliga yrkesroller och arbetsuppgifter.
Eleven redogör också utförligt för turismens utveckling samt redogör utförligt för resmål och resvägar.
Vidare beskriver eleven utförligt och nyanserat olika målgrupper och deras behov samt föreslår passande aktiviteter och tjänster.
Eleven redogör dessutom utförligt och nyanserat för lokala och regionala förutsättningar för en hållbar utveckling inom besöksnäringen.
E
Eleven söker, sorterar och granskar med viss säkerhet information om olika verksamhetsområden inom besöksnäringen samt beskriver översiktligt likheter och skillnader mellan olika verksamheter.
Dessutom värderar eleven resultatet med enkla omdömen.
Inför presentationen väljer eleven med viss säkerhet material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften.
Eleven gör med viss säkerhet en enkel presentation och integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen.
C
Eleven söker, sorterar och granskar med viss säkerhet information om olika verksamhetsområden inom besöksnäringen samt beskriver utförligt likheter och skillnader mellan olika verksamheter.
Dessutom värderar eleven resultatet med enkla omdömen.
Inför presentationen väljer eleven med viss säkerhet material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften.
Eleven gör med viss säkerhet en enkel presentation på ett strukturerat sätt och integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen.
A
Eleven söker, sorterar och granskar med säkerhet information om olika verksamhetsområden inom besöksnäringen samt beskriver utförligt och nyanserat likheter och skillnader mellan olika verksamheter.
Dessutom värderar eleven resultatet med nyanserade omdömen.
Inför presentationen väljer eleven med säkerhet material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften.
Eleven gör med säkerhet en presentation på ett strukturerat sätt och integrerar med säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen.
E
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet samt anpassar sitt språk efter situation och mottagare.
C
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet samt anpassar sitt språk efter situation och mottagare.
A
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet samt anpassar sitt språk efter situation och mottagare.
E
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
C
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
A
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet och kommunikationen kan förbättras.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."