Guide och reseledare

kurs
Kurskod
AKTGUI0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen guide och reseledare relaterar till syftet med ämnet aktiviteter och värdskap, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen guide och reseledare.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen guide och reseledare.

E
Eleven beskriver översiktligt olika aktörer inom grupp- och charterarrangemang samt hur de samverkar.
Dessutom beskriver eleven översiktligt guide- och reseledaryrkets olika arbetsuppgifter och arbetsmiljöer.
Eleven redogör översiktligt för resmål och resvägar.
Vidare beskriver eleven översiktligt olika målgrupper och gäster med särskilda behov samt redogör översiktligt för olika kulturer och möten mellan olika kulturer.
Eleven redogör dessutom översiktligt för lokala och regionala förutsättningar för en hållbar utveckling inom besöksnäringen.
C
Eleven beskriver utförligt olika aktörer inom grupp- och charterarrangemang samt hur de samverkar.
Dessutom beskriver eleven utförligt guide- och reseledaryrkets olika arbetsuppgifter och arbetsmiljöer.
Eleven redogör utförligt för resmål och resvägar.
Vidare beskriver eleven utförligt olika målgrupper och gäster med särskilda behov samt redogör utförligt för olika kulturer och möten mellan olika kulturer.
Eleven redogör dessutom utförligt för lokala och regionala förutsättningar för en hållbar utveckling inom besöksnäringen.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika aktörer inom grupp- och charterarrangemang samt hur de samverkar.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat guide- och reseledaryrkets olika arbetsuppgifter och arbetsmiljöer.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för resmål och resvägar.
Vidare beskriver eleven utförligt och nyanserat olika målgrupper och gäster med särskilda behov samt redogör utförligt och nyanserat för olika kulturer och möten mellan olika kulturer.
Eleven redogör dessutom utförligt och nyanserat för lokala och regionala förutsättningar för en hållbar utveckling inom besöksnäringen.
E
Eleven söker, sorterar och granskar med viss säkerhet information samt värderar den med enkla omdömen.
Dessutom gör eleven med viss säkerhet en enkel presentation av informationen och integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen.
C
Eleven söker, sorterar och granskar med viss säkerhet information samt värderar den med enkla omdömen.
Dessutom gör eleven med viss säkerhet en presentation av informationen på ett strukturerat sätt och integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen.
A
Eleven söker, sorterar och granskar med säkerhet information samt värderar den med nyanserade omdömen.
Dessutom gör eleven med säkerhet en presentation av informationen på ett strukturerat sätt och integrerar med säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen.
E
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare transfer, välkomstmöte och någon utflykt för olika målgrupper.
I planeringen tar eleven med viss säkerhet hänsyn till gruppens samt platsens och situationens förutsättningar.
Dessutom gör eleven, i samråd med handledare, en bedömning av säkerheten och väljer utrustning och tillvägagångssätt.
C
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare transfer, välkomstmöte och någon utflykt för olika målgrupper.
I planeringen tar eleven med viss säkerhet hänsyn till gruppens samt platsens och situationens förutsättningar.
Dessutom gör eleven, efter samråd med handledare, en bedömning av säkerheten och väljer utrustning och tillvägagångssätt.
A
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare transfer, välkomstmöte och någon utflykt för olika målgrupper.
I planeringen tar eleven med säkerhet hänsyn till gruppens samt platsens och situationens förutsättningar.
Dessutom gör eleven, efter samråd med handledare, en bedömning av säkerheten och väljer utrustning och tillvägagångssätt.
E
Eleven utför i samråd med handledare aktiviteterna på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Eleven arbetar utifrån lagar och andra bestämmelser samt arbetsmiljömässigt och säkert.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika sätt att ingripa vid akuta nödsituationer samt utför i samråd med handledare första hjälpen och hjärt-lungräddning.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
C
Eleven utför efter samråd med handledare aktiviteterna på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Eleven arbetar utifrån lagar och andra bestämmelser samt arbetsmiljömässigt och säkert.
Dessutom diskuterar eleven utförligt olika sätt att ingripa vid akuta nödsituationer samt utför efter samråd med handledare första hjälpen och hjärt-lungräddning.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
A
Eleven utför efter samråd med handledare aktiviteterna på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Eleven arbetar utifrån lagar och andra bestämmelser samt arbetsmiljömässigt och säkert.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika sätt att ingripa vid akuta nödsituationer samt utför efter samråd med handledare första hjälpen och hjärt-lungräddning.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
E
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet samt anpassar sitt språk efter situation och mottagare.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
C
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet samt anpassar sitt språk efter situation och mottagare.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
A
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet samt anpassar sitt språk efter situation och mottagare.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet och kommunikationen kan förbättras.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!