Anläggningsförare 1

kurs
Kurskod
ANAANA01
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen anläggningsförare 1 relaterar till syftet med ämnet anläggningsförare, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen anläggningsförare 1.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen anläggningsförare 1.

E
Eleven planerar och organiserar samt utför med visst handlag enkla arbetsuppgifter utifrån fastställda kvalitetskrav.
Eleven framför, och utför arbetsuppgifter med, mobila arbetsmaskiner på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt.
Dessutom redogör eleven översiktligt för olika typer av riskbeteenden på arbetsplatsen och i trafiken.
C
Eleven planerar och organiserar samt utför med gott handlag enkla arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Eleven framför, och utför arbetsuppgifter med, mobila arbetsmaskiner på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt.
Dessutom redogör eleven utförligt för olika typer av riskbeteenden på arbetsplatsen och i trafiken.
A
Eleven planerar och organiserar samt utför med mycket gott handlag enkla arbetsuppgifter samt uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Eleven framför, och utför arbetsuppgifter med, mobila arbetsmaskiner på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika typer av riskbeteenden på arbetsplatsen och i trafiken.
E
I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, verktyg, maskiner, fordon och någon metod som passar för uppgiften.
Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser.
Eleven gör en enkel riskbedömning av arbetsuppgiften samt anpassar vid behov, och i samråd med handledare, sin planering.
C
I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner, fordon och någon metod som passar för uppgiften.
Dessutom motiverar eleven utförligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser.
Eleven gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
A
I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner, fordon och någon metod som passar för uppgiften.
Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser.
Eleven gör en välgrundad riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
E
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
I arbetet följer eleven i samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg, maskiner och fordon på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner.
Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
C
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg, maskiner och fordon på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner.
Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
A
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med säkerhet material, verktyg, maskiner och fordon på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner.
Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
E
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetet.
Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med enkla omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
C
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetet.
Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
A
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetet.
Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras.
E
Eleven redogör översiktligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
C
Eleven redogör utförligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
E
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
C
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
A
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med säkerhet.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."