Animation - specialisering

kurs
Kurskod
ANIANI00S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen animation - specialisering relaterar till syftet med ämnet animation, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen animation - specialisering.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen animation - specialisering.

E
Eleven skapar animationer med berättarkomponenter och dramaturgi.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet synopsis, manus och storyboard, genomför produktionen med tillfredsställande resultat samt efterbearbetar och publicerar med viss säkerhet produktionen.
I arbetet använder och blandar eleven med viss säkerhet både traditionella och nya tekniker.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet effektanimationer.
När arbetet är genomfört gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
C
Eleven skapar animationer med genomtänkta berättarkomponenter och genomtänkt dramaturgi.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet synopsis, manus och storyboard, genomför produktionen med tillfredsställande resultat samt efterbearbetar och publicerar med viss säkerhet produktionen.
I arbetet använder och blandar eleven med viss säkerhet både traditionella och nya tekniker.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet effektanimationer.
När arbetet är genomfört gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete samt utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
A
Eleven skapar animationer med genomtänkta och tydliga berättarkomponenter och genomtänkt och tydlig dramaturgi.
Dessutom använder eleven med säkerhet synopsis, manus och storyboard, genomför produktionen med gott resultat samt efterbearbetar och publicerar med säkerhet produktionen.
I arbetet använder och blandar eleven med säkerhet både traditionella och nya tekniker.
Dessutom använder eleven med säkerhet effektanimationer.
När arbetet är genomfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat.
E
Eleven registrerar rörelse, rytm, tempo och kroppars fysiska egenskaper, diskuterar översiktligt hur detta kan uttryckas i animationer samt omsätter det med viss säkerhet till animationer.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet fotolista och tidslinje.
Eleven formar med viss säkerhet ett eget bildspråk och beskriver det översiktligt.
C
Eleven registrerar rörelse, rytm, tempo och kroppars fysiska egenskaper, diskuterar utförligt hur detta kan uttryckas i animationer samt omsätter det med viss säkerhet till animationer.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet fotolista och tidslinje.
Eleven formar med viss säkerhet ett eget bildspråk, beskriver det utförligt och utvecklar det i någon riktning.
A
Eleven registrerar rörelse, rytm, tempo och kroppars fysiska egenskaper, diskuterar utförligt och nyanserat hur detta kan uttryckas i animationer samt omsätter det med säkerhet till detaljrika animationer.
I arbetet använder eleven med säkerhet fotolista och tidslinje.
Eleven formar med säkerhet ett eget bildspråk, beskriver det utförligt och nyanserat och utvecklar det i någon riktning.
E
Eleven använder relevanta begrepp för animation med viss säkerhet.
C
Eleven använder relevanta begrepp för animation med viss säkerhet.
A
Eleven använder relevanta begrepp för animation med säkerhet.
E
Eleven samverkar med viss säkerhet med andra vid planering och produktion av animationer samt diskuterar översiktligt olika arbetssätt med andra.
Eleven söker med viss säkerhet kunskap, tar ansvar för sitt eget arbete och ger enkla förslag på hur arbetet kan förbättras.
C
Eleven samverkar med viss säkerhet med andra vid planering och produktion av animationer samt diskuterar utförligt olika arbetssätt med andra.
Eleven söker med viss säkerhet kunskap, tar ansvar för sitt eget arbete och ger välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras.
A
Eleven samverkar med säkerhet med andra vid planering och produktion av animationer samt diskuterar utförligt och nyanserat olika arbetssätt med andra.
Eleven söker med säkerhet kunskap, tar ansvar för sitt eget arbete, presenterar egna idéer och ger välgrundade och nyanserade förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
Eleven diskuterar översiktligt några kvalitativa aspekter samt gör enkla bedömningar av några kvaliteter i såväl egna som andras animationer utifrån animationens historia och användningsområden.
C
Eleven diskuterar utförligt flera kvalitativa aspekter samt gör välgrundade bedömningar av flera olika kvaliteter i såväl egna som andras animationer utifrån animationens historia och användningsområden.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat flera kvalitativa aspekter samt gör välgrundade och nyanserade bedömningar av flera olika kvaliteter i såväl egna som andras animationer utifrån animationens historia och användningsområden.
E
Eleven redogör översiktligt för etiska frågor, arbetsmiljöfrågor samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.
I sitt eget arbete följer eleven lagarna och bestämmelserna.
C
Eleven redogör utförligt för etiska frågor, arbetsmiljöfrågor samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.
I sitt eget arbete följer eleven lagarna och bestämmelserna.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för etiska frågor, arbetsmiljöfrågor samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.
I sitt eget arbete följer eleven lagarna och bestämmelserna.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!