Animation 1

kurs
Kurskod
ANIANI01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen animation 1 relaterar till syftet med ämnet animation, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen animation 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen animation 1.

E
Eleven skapar animationer med enkla berättarkomponenter och enkel dramaturgi.
Dessutom genomför eleven i samråd med handledare produktionsprocessen från idé till färdig produkt.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet både traditionell och ny teknik för att skapa rörliga bilder.
C
Eleven skapar animationer med berättarkomponenter och dramaturgi.
Dessutom genomför eleven efter samråd med handledare produktionsprocessen från idé till färdig produkt.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet både traditionell och ny teknik för att skapa rörliga bilder.
Dessutom blandar eleven med viss säkerhet de olika teknikerna.
A
Eleven skapar animationer med genomtänkta berättarkomponenter och genomtänkt dramaturgi.
Dessutom genomför eleven efter samråd med handledare produktionsprocessen från idé till färdig produkt.
I arbetet använder eleven med säkerhet både traditionell och ny teknik för att skapa rörliga bilder.
Dessutom blandar eleven med säkerhet de olika teknikerna och väljer lämplig teknik utifrån vad animationen ska uttrycka.
E
Eleven registrerar rörelse, rytm, tempo och kroppars fysiska egenskaper samt omsätter det med viss säkerhet till animationer.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet fotolista och tidslinje.
Eleven formar ett eget bildspråk utifrån givna förlagor.
C
Eleven registrerar rörelse, rytm, tempo och kroppars fysiska egenskaper, diskuterar utförligt hur detta kan uttryckas i animationer samt omsätter det med viss säkerhet till animationer.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet fotolista och tidslinje.
Eleven formar ett eget bildspråk utifrån givna förlagor.
A
Eleven registrerar rörelse, rytm, tempo och kroppars fysiska egenskaper, diskuterar utförligt och nyanserat hur detta kan uttryckas i animationer samt omsätter det med säkerhet till animationer.
I arbetet använder eleven med säkerhet fotolista och tidslinje.
Eleven formar ett eget bildspråk utan givna förlagor.
E
Eleven använder relevanta begrepp för animation med viss säkerhet.
C
Eleven använder relevanta begrepp för animation med viss säkerhet.
A
Eleven använder relevanta begrepp för animation med säkerhet.
E
Eleven samverkar med viss säkerhet med andra vid planering och produktion av animationer.
Eleven söker med viss säkerhet kunskap, tar ansvar för sitt eget arbete och ger enkla förslag på hur arbetet kan förbättras.
C
Eleven samverkar med viss säkerhet med andra vid planering och produktion av animationer.
Eleven söker med viss säkerhet kunskap, tar ansvar för sitt eget arbete och ger välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras.
A
Eleven samverkar med säkerhet med andra vid planering och produktion av animationer.
Eleven söker med säkerhet kunskap, tar ansvar för sitt eget arbete och ger välgrundade och nyanserade förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
Eleven redogör översiktligt för animationens historia och användningsområden samt gör enkla bedömningar av några kvaliteter i såväl egna som andras animationer.
C
Eleven redogör utförligt för animationens historia och användningsområden samt gör välgrundade bedömningar av flera olika kvaliteter i såväl egna som andras animationer.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för animationens historia och användningsområden samt gör välgrundade och nyanserade bedömningar av flera olika kvaliteter i såväl egna som andras animationer.
E
Eleven redogör översiktligt för etiska frågor, arbetsmiljöfrågor samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.
C
Eleven redogör utförligt för etiska frågor, arbetsmiljöfrågor samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.
I sitt eget arbete följer eleven lagarna och bestämmelserna.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för etiska frågor, arbetsmiljöfrågor samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.
I sitt eget arbete följer eleven lagarna och bestämmelserna.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!