Anläggningsprocessen

kurs
Kurskod
ANLANS0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen anläggningsprocessen relaterar till syftet med ämnet anläggning, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen anläggningsprocessen.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen anläggningsprocessen.

E
Eleven söker med viss säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
C
Eleven söker med viss säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
A
Eleven söker med säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
E
Eleven beskriver översiktligt vanliga arbetsprocesser inom anläggningsbranschen, från planering till färdigt resultat.
Dessutom beskriver eleven översiktligt olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner.
Eleven redogör översiktligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet.
Vidare redogör eleven översiktligt för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
C
Eleven beskriver utförligt vanliga arbetsprocesser inom anläggningsbranschen, från planering till färdigt resultat.
Dessutom beskriver eleven utförligt olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner.
Eleven redogör utförligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet.
Vidare redogör eleven utförligt för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga arbetsprocesser inom anläggningsbranschen, från planering till färdigt resultat.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner.
Eleven redogör utförligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet.
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
E
Eleven tolkar med viss säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar.
Dessutom redogör eleven översiktligt för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt för att möjliggöra en god utvärdering.
C
Eleven tolkar med viss säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar Dessutom.
Dessutom redogör eleven utförligt för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt för att möjliggöra en god utvärdering.
A
Eleven tolkar med säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt för att möjliggöra en god utvärdering.
E
Eleven beskriver översiktligt på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av anläggningar påverkar en hållbar utveckling.
Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör översiktligt utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och en hållbar utveckling.
C
Eleven beskriver utförligt på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av anläggningar påverkar en hållbar utveckling.
Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör utförligt utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och en hållbar utveckling.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av anläggningar påverkar en hållbar utveckling.
Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör utförligt och nyanserat utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och en hållbar utveckling.
E
Eleven redogör översiktligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare.
Dessutom ger eleven enkla exempel på hur hen själv kan främja samverkan.
Eleven diskuterar översiktligt villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
C
Eleven redogör utförligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare.
Dessutom ger eleven välgrundade exempel på hur hen själv kan främja samverkan.
Eleven diskuterar utförligt villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare.
Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade exempel på hur hen själv kan främja samverkan.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!