Arkitektur - rum

kurs
Kurskod
ARKARI0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen arkitektur - rum relaterar till syftet med ämnet arkitektur, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen arkitektur - rum.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen arkitektur - rum.

E
Eleven redogör översiktligt för hur rumsgestaltning genom tiderna påverkar och har påverkats av sitt sociala och kulturella sammanhang.
I redogörelsen ger eleven exempel på olika typer av rum genom tiderna och beskriver översiktligt vad som kännetecknar de olika typerna.
Eleven redogör översiktligt för handläggningsprocessen samt värderar med enkla omdömen förändringsförslag inom rumsgestaltning.
C
Eleven redogör utförligt för hur rumsgestaltning genom tiderna påverkar och har påverkats av sitt sociala och kulturella sammanhang.
I redogörelsen ger eleven exempel på olika typer av rum genom tiderna och beskriver utförligt vad som kännetecknar de olika typerna.
Eleven redogör utförligt för handläggningsprocessen samt värderar med nyanserade omdömenförändringsförslag inom rumsgestaltning.
Elevens värdering bygger på en enkel konsekvensanalys.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur rumsgestaltning genom tiderna påverkar och har påverkats av sitt sociala och kulturella sammanhang.
I redogörelsen ger eleven exempel på olika typer av rum genom tiderna och beskriver utförligt och nyanserat vad som kännetecknar de olika typerna.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för handläggningsprocessen samt värderar med nyanserade omdömenförändringsförslag inom rumsgestaltning.
Elevens värdering bygger på en utförlig konsekvensanalys.
E
Eleven planerar, organiserar och genomför i samråd med handledare förslag inom byggnads-, planerings- och förändringsprojekt vad gäller rumsgestaltning.
Under arbetet sammanställer eleven olika inredningsenheter till en helhet samt anpassar i samråd med handledare sin process till eventuella nya förutsättningar.
Resultatet är tillfredsställande med tanke på funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.
Eleven utvärderar sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Dessutom gör eleven en enkel jämförelse av sitt eget arbete med andras när det gäller funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.
C
Eleven planerar, organiserar och genomför efter samråd med handledareförslag inom byggnads-, planerings- och förändringsprojekt vad gäller rumsgestaltning.
Under arbetet sammanställer eleven olika inredningsenheter till en helhet samt anpassar efter samråd med handledare sin process till eventuella nya förutsättningar.
Resultatet är tillfredsställande med tanke på funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.
Eleven utvärderar sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
Dessutom gör eleven en välgrundad jämförelse av sitt eget arbete med andras när det gäller funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.
A
Eleven planerar, organiserar och genomför efter samråd med handledare förslag inom byggnads-, planerings- och förändringsprojekt vad gäller rumsgestaltning.
Under arbetet sammanställer eleven olika inredningsenheter till en helhet samt anpassar efter samråd med handledare sin process till eventuella nya förutsättningar.
Resultatet är gott med tanke på funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.
Eleven utvärderar sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Dessutom gör eleven en välgrundad jämförelse av sitt eget arbete med andras när det gäller funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.
E
Eleven använder med viss säkerhet begrepp, uttryckssätt och verktyg som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala.
C
Eleven använder med viss säkerhet begrepp, uttryckssätt och verktyg som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala.
Eleven motiverar utförligt sina val av presentationstekniker.
A
Eleven använder med säkerhet begrepp, uttryckssätt och verktyg som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer.
Dessutom använder eleven med säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val av presentationstekniker.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."