Allmän automationsteknik

kurs
Kurskod
AUOALL0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen allmän automationsteknik relaterar till syftet med ämnet automatiserade system, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen allmän automationsteknik.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen allmän automationsteknik.

E
Eleven redogör översiktligt för uppbyggnad av, funktion och principer för samt risker med olika mätsystem, styrsystem, reglersystem, informationstekniska system och enheter inom valt område.
Dessutom redogör eleven översiktligt för begrepp och standarder som styr arbetet med automatiserade system inom valt område.
C
Eleven redogör utförligt för uppbyggnad av, funktion och principer för samt risker med olika mätsystem, styrsystem, reglersystem, informationstekniska system och enheter inom valt område.
Dessutom redogör eleven utförligt för begrepp och standarder som styr arbetet med automatiserade system inom valt område.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppbyggnad av, funktion och principer för samt risker med olika mätsystem, styrsystem, reglersystem, informationstekniska system och enheter inom valt område.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för begrepp och standarder som styr arbetet med automatiserade system inom valt område.
E
Eleven planerar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter i en anläggning för att åstadkomma automatiska funktioner, med ett resultat som på ett tillfredsställande sätt uppfyller fastställda kvalitets- och miljökrav.
Eleven arbetar på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet manualer, scheman och ritningar.
Vidare driftsätter och kontrollerar eleven i samråd med handledare anläggningen, upptäcker och åtgärdar i samråd med handledare de fel som uppstår samt genomför en enkel dokumentation av sitt arbete.
Eleven strukturerar uppgiften med viss säkerhet och programmerar eller konfigurerar med visst handlag styrsystemet för anläggningens funktioner.
Vidare förebygger eleven i samråd med handledare fel och optimerar med visst handlag anläggningen.
I arbetet beskriver eleven översiktligt hur de olika delarna fungerar och samverkar.
C
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter i en anläggning för att åstadkomma automatiska funktioner, med ett resultat som på ett tillfredsställande sätt uppfyller fastställda kvalitets- och miljökrav.
Eleven arbetar på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet manualer, scheman och ritningar.
Vidare driftsätter och kontrollerar eleven efter samråd med handledare anläggningen, upptäcker och åtgärdar efter samråd med handledare de fel som uppstår samt genomför en noggrann dokumentation av sitt arbete.
Eleven strukturerar uppgiften med viss säkerhet och programmerar eller konfigurerar med gott handlag styrsystemet för anläggningens funktioner.
Vidare förebygger eleven efter samråd med handledare fel och optimerar med gott handlag anläggningen.
I arbetet beskriver eleven utförligt hur de olika delarna fungerar och samverkar samt ger enkla förslag på förbättringar av anläggningen.
A
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter i en anläggning för att åstadkomma automatiska funktioner, med ett resultat som på ett gott sätt uppfyller fastställda kvalitets- och miljökrav.
Eleven arbetar på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra.
I arbetet använder eleven med säkerhet manualer, scheman och ritningar.
Vidare driftsätter och kontrollerar eleven efter samråd med handledare anläggningen, upptäcker och åtgärdar efter samråd med handledare de fel som uppstår samt genomför en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
Eleven strukturerar uppgiften med säkerhet och programmerar eller konfigurerar med mycket gott handlag styrsystemet för anläggningens funktioner.
Vidare förebygger eleven efter samråd med handledare fel och optimerar med mycket gott handlag anläggningen.
I arbetet beskriver eleven utförligt och nyanserat hur de olika delarna fungerar och samverkar samt ger välgrundade förslag på förbättringar av anläggningen.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!