Avhjälpande och förebyggande underhåll

kurs
Kurskod
AUOAVH0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen avhjälpande och förebyggande underhåll relaterar till syftet med ämnet automatiserade system, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen avhjälpande och förebyggande underhåll.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen avhjälpande och förebyggande underhåll.

E
Eleven redogör översiktligt för uppbyggnad av, funktion och principer för samt risker med olika mätsystem, styrsystem, reglersystem, informationstekniska system och enheter.
C
Eleven redogör utförligt för uppbyggnad av, funktion och principer för samt risker med olika mätsystem, styrsystem, reglersystem, informationstekniska system och enheter.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppbyggnad av, funktion och principer för samt risker med olika mätsystem, styrsystem, reglersystem, informationstekniska system och enheter.
E
Eleven planerar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter i en anläggning för att åstadkomma automatiska funktioner, med ett resultat som på ett tillfredsställande sätt uppfyller fastställda kvalitets- och miljökrav.
Eleven arbetar på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet manualer, scheman och ritningar.
Vidare åtgärdar eleven i samråd med handledare de fel som uppstår samt genomför en enkel dokumentation av sitt arbete.
Dessutom förebygger eleven i samråd med handledare fel och optimerar med visst handlag anläggningen.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet informationsteknik samt beskriver översiktligt hur anläggningens olika delar fungerar och samverkar.
C
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter i en anläggning för att åstadkomma automatiska funktioner, med ett resultat som på ett tillfredsställande sätt uppfyller fastställda kvalitets- och miljökrav.
Eleven arbetar på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet manualer, scheman och ritningar.
Vidare åtgärdar eleven efter samråd med handledare de fel som uppstår samt genomför en noggrann dokumentation av sitt arbete.
Dessutom förebygger eleven efter samråd med handledare fel och optimerar med gott handlag anläggningen.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet informationsteknik samt beskriver utförligt hur anläggningens olika delar fungerar och samverkar och ger enkla förslag på förbättringar av anläggningen.
A
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter i en anläggning för att åstadkomma automatiska funktioner, med ett resultat som på ett gott sätt uppfyller fastställda kvalitets- och miljökrav.
Eleven arbetar på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra.
I arbetet använder eleven med säkerhet manualer, scheman och ritningar.
Vidare åtgärdar eleven efter samråd med handledare de fel som uppstår samt genomför en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
Dessutom förebygger eleven efter samråd med handledare fel och optimerar med gott handlag anläggningen.
I arbetet använder eleven med säkerhet informationsteknik samt beskriver utförligt och nyanserat hur anläggningens olika delar fungerar och samverkar och ger välgrundade förslag på förbättringar av anläggningen.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!