Bageri 1

kurs
Kurskod
BAGBAG01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen bageri 1 relaterar till syftet med ämnet bageri- och konditorikunskap, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen bageri 1.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen bageri 1.

E
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledaretillverkning av enklare bröd och bakverk samt genomför arbetet i viss mån metodiskt och hantverksmässigt.
I sitt arbete använder eleven med visst handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
Produkten är av tillfredsställande kvalitet.
C
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av enklare bröd och bakverk samt genomför arbetet metodiskt och hantverksmässigt.
I sitt arbete använder eleven med gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
Produkten är av tillfredsställande kvalitet.
A
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av enklare bröd och bakverk samt genomför arbetet metodiskt och hantverksmässigt.
I sitt arbete använder eleven med mycket gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
Produkten är av god kvalitet.
E
Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar.
I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör översiktligt för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror.
Dessutom hanterar eleven i samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt.
När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
C
Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar.
I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror.
Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt.
När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
A
Eleven följer med säkerhet recept och arbetsbeskrivningar.
I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror.
Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt.
När arbetet är utfört väljer eleven med säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
E
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med enkla omdömen.
C
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen.
A
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt och nyanserat arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
Eleven beskriver översiktligt bröds och bakverks historiska utveckling.
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
Eleven beskriver bröds och bakverks historiska utveckling.
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
Eleven beskriver utförligt bröds och bakverks historiska utveckling.
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."