Choklad och konfektyr

kurs
Kurskod
BAGCHO0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen choklad och konfektyr relaterar till syftet med ämnet bageri- och konditorikunskap, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen choklad och konfektyr.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen choklad och konfektyr.

E
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare tillverkning av choklad-, marsipan- och konfektyrprodukter samt genomför arbetet i viss mån metodiskt och hantverksmässigt.
I sitt arbete använder eleven med visst handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
Produkten är av tillfredsställande kvalitet i fråga om utseende, smak och konsistens.
C
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av choklad-, marsipan- och konfektyrprodukter samt genomför arbetet metodiskt och hantverksmässigt.
I sitt arbete använder eleven med gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
Produkten är av tillfredsställande kvalitet i fråga om utseende, smak och konsistens.
A
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av choklad-, marsipan- och konfektyrprodukter samt genomför arbetet metodiskt och hantverksmässigt.
I sitt arbete använder eleven med mycket gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
Produkten är av god kvalitet i fråga om utseende, smak och konsistens.
E
Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar.
I arbetet utför eleven ekonomiska kalkyler och redogör översiktligt för samband mellan råvaror, kvalitet och pris.
Dessutom hanterar eleven i samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt.
När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
C
Eleven följer i samråd med handledare recept och arbetsbeskrivningar.
I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för samband mellan råvaror, kvalitet och pris.
Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt.
När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
A
Eleven följer efter samråd med handledare recept och arbetsbeskrivningar.
I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för samband mellan råvaror, kvalitet och pris.
Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt.
När arbetet är utfört väljer eleven med säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
E
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med enkla omdömen.
C
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen.
A
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt och nyanserat arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!