Konditori - specialisering

kurs
Kurskod
BAGKON00S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen konditori - specialisering relaterar till syftet med ämnet bageri- och konditorikunskap, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen konditori - specialisering.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen konditori - specialisering.

E
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare tillverkning av konditoriprodukter samt genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och inom givna tidsramar.
I sitt arbete använder eleven med visst handlag tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
Eleven kombinerar med viss säkerhet råvaror och tillverkar produkter på ett kreativt sätt.
Produkten är av tillfredsställande kvalitet i fråga om utseende och smak.
C
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av konditoriprodukter samt genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och inom givna tidsramar.
I sitt arbete använder eleven med gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
Eleven kombinerar med viss säkerhet råvaror och tillverkar produkter på ett kreativt sätt.
Produkten är av tillfredsställande kvalitet i fråga om utseende och smak.
A
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av konditoriprodukter samt genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och inom givna tidsramar.
I sitt arbete använder eleven med mycket gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
Eleven kombinerar med säkerhet råvaror och tillverkar produkter på ett kreativt sätt.
Produkten är av god kvalitet i fråga om utseende och smak.
E
Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar samt konstruerar med viss säkerhet sådana.
I arbetet utför eleven ekonomiska kalkyler, redogör översiktligt för samband mellan råvaror, kvalitet och pris samt fastställer produktens pris.
Dessutom hanterar eleven i samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt.
När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
C
Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar samt konstruerar med viss säkerhet sådana.
I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror.
Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt.
När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
A
Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar samt konstruerar med säkerhet sådana.
I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror.
Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt.
När arbetet är utfört väljer eleven med säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
E
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med enkla omdömen.
C
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen.
A
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt och nyanserat arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
Eleven beskriver översiktligt konditoriprodukter genom historien och i olika kulturer.
C
Eleven beskriver utförligt konditoriprodukter genom historien och i olika kulturer.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat konditoriprodukter genom historien och i olika kulturer.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!