Kustnavigation och säkerhet

kurs
Kurskod
BATKUS0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kustnavigation och säkerhet relaterar till syftet med ämnet båtkunskap, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kustnavigation och säkerhet.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kustnavigation och säkerhet.

E
Eleven hanterar och framför med viss säkerhet och i bekanta situationer olika typer av fartyg i kustnära vatten.
I hantering och framförande genomför eleven med visst handlag olika uppgifter på ett säkert och sjömannamässigt sätt.
Eleven arbetar utifrån givna metoder med olika typer av fartyg och manöversystem.
I arbetet gör eleven enkla riskbedömningar.
C
Eleven hanterar och framför med viss säkerhet och i nya situationer olika typer av fartyg i kustnära vatten.
I hantering och framförande genomför eleven med gott handlag olika uppgifter på ett säkert och sjömannamässigt sätt.
Eleven väljer lämplig metod och arbetar utifrån metoden med olika typer av fartyg och manöversystem.
I arbetet gör eleven riskbedömningar.
A
Eleven hanterar och framför med säkerhet och i nya situationer olika typer av fartyg i kustnära vatten.
I hantering och framförande genomför eleven med mycket gott handlag olika uppgifter på ett säkert och sjömannamässigt sätt.
Eleven väljer lämplig metod, motiverar sitt val av metod och arbetar utifrån metoden med olika typer av fartyg och manöversystem.
I arbetet gör eleven välgrundade riskbedömningar.
E
Eleven navigerar, i samråd med handledare, med olika typer av fartyg inomskärs och i kustnära vatten Dessutom.
Dessutom redogör eleven översiktligt för sjövägsregler och regler för navigation.
C
Eleven navigerar, efter samråd med handledare, med olika typer av fartyg inomskärs och i kustnära vatten.
Dessutom redogör eleven utförligt för sjövägsregler och regler för navigation.
A
Eleven navigerar, efter samråd med handledare, med olika typer av fartyg inomskärs och i kustnära vatten.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för sjövägsregler och regler för navigation.
E
I arbetet samarbetar eleven med andra och kommunicerar på ett språk som är relevant för uppgiften.
Eleven använder med viss säkerhet de termer och begrepp som är relevanta för ämnet.
C
I arbetet samarbetar eleven med andra och kommunicerar på ett språk som är relevant för uppgiften.
Eleven använder med viss säkerhet de termer och begrepp som är relevanta för ämnet.
A
I arbetet samarbetar eleven med andra och kommunicerar i nya situationer på ett språk som är relevant för uppgiften.
Eleven använder med säkerhet de termer och begrepp som är relevanta för ämnet.
E
Eleven resonerar översiktligt, utifrån olika enkla fallbeskrivningar, om förebyggande säkerhetsåtgärder och åtgärder vid brand, olycksfall och överlevnad.
Dessutom beskriver eleven översiktligt de lagar och bestämmelser som reglerar området, samt arbetar utifrån krav på säkerhet, kvalitet och miljö.
C
Eleven resonerar utförligt, utifrån olika fallbeskrivningar, om förebyggande säkerhetsåtgärder och åtgärder vid brand, olycksfall och överlevnad.
Dessutom beskriver eleven utförligt de lagar och bestämmelser som reglerar området, samt arbetar utifrån krav på säkerhet, kvalitet och miljö.
A
Eleven resonerar utförligt och nyanserat, utifrån olika fallbeskrivningar, om förebyggande säkerhetsåtgärder och åtgärder vid brand, olycksfall och överlevnad.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat de lagar och bestämmelser som reglerar området, samt arbetar utifrån krav på säkerhet, kvalitet och miljö.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!