Akut omhändertagande

kurs
Kurskod
BEVAKU0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen akut omhändertagande relaterar till syftet med ämnet brand, bevakning och säkerhet, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen akut omhändertagande.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen akut omhändertagande.

E
Eleven beskriver översiktligt räddningsarbete enligt L-ABCDE och HLR.
Dessutom beskriver eleven hur räddningstjänsten larmas och beskriver översiktligt ett akut omhändertagande.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
C
Eleven beskriver utförligt räddningsarbete enligt L-ABCDE och HLR.
Dessutom beskriver eleven hur räddningstjänst larmas och beskriver utförligt ett akut omhändertagande.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat räddningsarbete enligt L-ABCDE och HLR.
Dessutom beskriver eleven hur räddningstjänst larmas och beskriver utförligt och nyanserat ett akut omhändertagande.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
E
Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
C
Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
A
Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
E
Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare prehospitalt omhändertagande.
Dessutom utför eleven med viss säkerhet prehospitalt omhändertagande.
I arbetet använder eleven redskap och metoder som finns angivna för uppgiften, diskuterar översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
C
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare prehospitalt omhändertagande.
Dessutom utför eleven med viss säkerhet prehospitalt omhändertagande.
I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften, diskuterar utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
A
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare prehospitalt omhändertagande.
Dessutom utför eleven med säkerhet prehospitalt omhändertagande.
Vidare anpassar eleven vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar.
I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften, motiverar sina val samt diskuterar utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
E
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna.
I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
C
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna.
I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna.
I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!