Bild

kurs
Ämne
Kurskod
BILBIL0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen bild relaterar till syftet med ämnet bild, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen bild.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen bild.

E
Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet.
I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över bildens funktion.
C
Eleven gör välgrundade och komplexa bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser ur flera aspekter i samband med det egna arbetet.
Eleven relaterar sina tolkningar till bildspråkliga teorier.
I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över bildens funktion.
A
Eleven gör välgrundade, nyanserade och komplexa bildtolkningar ur flera perspektiv, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser ur flera aspekter i samband med det egna arbetet.
Eleven relaterar välgrundat sina tolkningar till bildspråkliga teorier.
I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade och nyanserade reflektioner över bildens funktion.
E
Eleven planerar och producerar i samråd med handledare bildprojekt på uppdrag från andra.
Dessutom formulerar eleven översiktligt uppdragets budskap.
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder.
Vidare bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer.
Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
C
Eleven planerar och producerar efter samråd med handledare egna bildprojekt liksom på uppdrag från andra.
Dessutom formulerar eleven utförligt uppdragets budskap.
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder.
Vidare bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder idérikt inspirationskällor i lämpliga situationer.
Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
A
Eleven planerar och producerar efter samråd med handledare egna bildprojekt liksom på uppdrag från andra.
Dessutom formulerar eleven utförligt uppdragets budskap.
I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder.
Vidare bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder självständigt och idérikt inspirationskällor i lämpliga situationer.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
E
Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker samt med viss säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.
C
Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker samt med viss säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.
A
Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker samt med säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.
E
Eleven redogör översiktligt för sina intentioner med bilden samt diskuterar översiktligt i vilken utsträckning den lyckas kommunicera det tänkta budskapet.
I diskussionen redogör eleven översiktligt för sambanden mellan uttryck och material, färg och komposition.
Dessutom redogör eleven översiktligt för sin arbetsprocess.
C
Eleven redogör utförligt för sina intentioner med bilden samt diskuterar utförligt i vilken utsträckning den lyckas kommunicera det tänkta budskapet.
I diskussionen redogör eleven utförligt för sambanden mellan uttryck och material, färg och komposition.
Dessutom redogör eleven utförligt för sin arbetsprocess.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för sina intentioner med bilden samt diskuterar utförligt och nyanserat i vilken utsträckning den lyckas kommunicera det tänkta budskapet.
I diskussionen redogör eleven utförligt och nyanserat för även mer komplexa samband mellan uttryck och material, färg och komposition.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för sin arbetsprocess.
E
Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra.
Dessutom gör eleven enkla reflektioner över egna och andras publika presentationer.
C
Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra.
Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över egna och andras publika presentationer.
A
Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna och andras publika presentationer.
E
Eleven beskriver översiktligt några delar av den visuella kulturens uttryck.
Dessutom identifierar och beskriver eleven översiktligt karaktärsskillnader mellan givna bilder ur olika genrer.
Eleven värderar med enkla omdömen hur sammanhanget påverkar bilden och hur bilder ges olika betydelser i olika sammanhang.
C
Eleven beskriver utförligt flera delar av den visuella kulturens uttryck samt relaterar sina beskrivningar till bildspråkliga teorier.
Dessutom identifierar och beskriver eleven utförligt karaktärsskillnader mellan givna bilder ur olika genrer.
Eleven värderar med nyanserade omdömen hur sammanhanget påverkar bilden och hur bilder ges olika betydelser i olika sammanhang.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat flera delar av den visuella kulturens uttryck samt relaterar välgrundat sina beskrivningar till bildspråkliga teorier.
Dessutom identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat karaktärsskillnader mellan bilder ur olika genrer.
Eleven värderar med nyanserade omdömen hur sammanhanget påverkar bilden och hur bilder ges olika betydelser i olika sammanhang.
E
Eleven redogör översiktligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
C
Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
A
Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!