Bild och form – specialisering

kurs
Ämne
Kurskod
BILBIL00S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen bild och form – specialisering relaterar till syftet med ämnet bild, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen bild och form – specialisering.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen bild och form – specialisering.

E
Eleven diskuterar översiktligt utifrån några exempel bildens funktion och användningsområden ur olika perspektiv.
C
Eleven diskuterar utförligt utifrån några exempel bildens funktion och användningsområden ur olika perspektiv.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel bildens funktion och användningsområden ur olika perspektiv.
E
Eleven arbetar med någon given frågeställning och prövar i bekanta situationer att experimentera med material och tekniker eller färg och form.
I arbetet väljer eleven enkla angreppssätt i sitt bild- eller formskapande och utvecklar enkla teman och problem.
C
Eleven arbetar med några olika egna frågeställningar och prövar i bekanta situationer att experimentera med material och tekniker eller färg och form.
I arbetet väljer eleven välgrundade angreppssätt i sitt bild- eller formskapande och utvecklar enkla teman och problem.
Eleven motiverar utförligt sitt angreppssätt.
A
Eleven arbetar med flera olika egna frågeställningar, omformulerar givna frågeställningar och prövar i nya situationer att experimentera med material och tekniker eller färg och form.
I arbetet väljer eleven välgrundade angreppssätt i sitt bild- eller formskapande och utvecklar komplexa teman och problem.
Eleven motiverar utförligt sitt angreppssätt.
E
Eleven använder enkelt formspråk samt material och tekniker från några olika bildgenrer med viss säkerhet samt redovisar enkla lösningar på bildproblem.
Vidare använder eleven enkla arbetsmetoder som förekommer på professionell nivå.
C
Eleven använder enkelt formspråk samt material och tekniker från några olika bildgenrer med viss säkerhet samt redovisar både enkla och komplexa lösningar på bildproblem.
Vidare använder eleven arbetsmetoder som förekommer på professionell nivå.
A
Eleven använder avancerat formspråk samt material och tekniker från flera olika bildgenrer med säkerhet samt redovisar både enkla och komplexa lösningar på bildproblem.
Vidare använder eleven arbetsmetoder som förekommer på professionell nivå.
E
Eleven producerar kommunicerande bilder med ett enkelt visuellt budskap.
Arbetsprocessen är oformulerad.
Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sin arbetsprocess.
C
Eleven producerar kommunicerande bilder med ett nyanserat visuellt budskap.
Arbetsprocessen är målinriktad.
Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sin arbetsprocess.
A
Eleven producerar kommunicerande bilder med ett nyanserat visuellt budskap.
Arbetsprocessen är målinriktad och eleven arbetar med hjälp av utkast, skisser och försök.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sin arbetsprocess.
E
Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra.
C
Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra.
A
Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra.
E
Eleven kategoriserar med viss säkerhet, diskuterar översiktligt samt värderar med enkla omdömen egna och andras publika presentationer.
Dessutom redogör eleven översiktligt för sina intentioner med sitt bild- eller formskapande samt diskuterar översiktligt i vilken utsträckning hen lyckas kommunicera det tänkta budskapet.
I detta redogör eleven översiktligt för förtjänster och brister i sitt eget bildarbete.
Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp.
C
Eleven kategoriserar med viss säkerhet, diskuterar utförligt samt värderar med nyanserade omdömen egna och andras publika presentationer.
Dessutom redogör eleven utförligt för sina intentioner med sitt bild- eller formskapande samt diskuterar utförligt i vilken utsträckning hen lyckas kommunicera det tänkta budskapet.
I detta redogör eleven utförligt för förtjänster och brister i sitt eget bildarbete.
Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp.
A
Eleven kategoriserar med säkerhet, diskuterar utförligt och nyanserat samt värderar med nyanserade omdömen egna och andras publika presentationer.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för sina intentioner med sitt bild- eller formskapande samt diskuterar utförligt och nyanserat i vilken utsträckning hen lyckas kommunicera det tänkta budskapet.
I detta redogör eleven utförligt och nyanserat för förtjänster och brister i sitt eget bildarbete.
Eleven använder med säkerhet relevanta begrepp.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!