Bild och form 1a1

kurs
Ämne
Kurskod
BILBIL01a1
Poäng
50p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen bild och form 1a1 relaterar till syftet med ämnet bild, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen bild och form 1a1.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen bild och form 1a1.

E
Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet.
Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
C
Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet.
Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
A
Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
E
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder.
Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer.
Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
C
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder.
Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer.
Eleven gör en noggrann dokumentation av sin egen arbetsprocess.
A
I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder.
Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sin egen arbetsprocess.
E
Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
C
Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
A
Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
E
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.
C
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.
A
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."