Bild och form 1b

kurs
Ämne
Kurskod
BILBIL01b
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen bild och form 1b relaterar till syftet med ämnet bild, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen bild och form 1b.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen bild och form 1b.

E
Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet.
I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
C
Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet.
I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
A
Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet.
I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
E
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder.
Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer.
Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
C
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder.
Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer.
Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
A
I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder.
Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
E
Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
C
Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
A
Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
E
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.
C
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.
A
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.
E
Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver översiktligt vad som kännetecknar de olika genrerna.
C
Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver utförligt vad som kännetecknar de olika genrerna.
A
Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver utförligt och nyanserat vad som kännetecknar de olika genrerna.
E
Eleven redogör översiktligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
C
Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
A
Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!