Form

kurs
Ämne
Kurskod
BILFOM0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen form relaterar till syftet med ämnet bild, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen form.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen form.

E
Eleven gör enkla tolkningar av formuttryck i samband med det egna arbetet.
I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras formuttryck samt enkla reflektioner över formens funktion.
C
Eleven gör välgrundade tolkningar av formuttryck i samband med det egna arbetet.
I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras formuttryck samt välgrundade reflektioner över formens funktion.
A
Eleven gör välgrundade och nyanserade tolkningar av formuttryck i samband med det egna arbetet.
I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras formuttryck samt välgrundade och nyanserade reflektioner över formens funktion.
E
Eleven planerar och producerar i samråd med handledare formprojekt.
I sitt skapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder.
Dessutom bearbetar och löser eleven enkla formkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer.
Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
C
Eleven planerar och producerar efter samråd med handledare formprojekt.
I sitt skapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder.
Dessutom bearbetar och löser eleven formkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder idérikt inspirationskällor i lämpliga situationer.
Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
A
Eleven planerar och producerar efter samråd med handledare formprojekt.
I sitt skapande väljer och använder eleven med säkerhet olika metoder.
Dessutom bearbetar och löser eleven formkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet samt använder självständigt och idérikt inspirationskällor i lämpliga situationer.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
E
Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för skulptur och formgivning samt med viss säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.
C
Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för skulptur och formgivning samt med viss säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.
A
Eleven hanterar med mycket gott handlag material och tekniker för skulptur och formgivning samt med säkerhet formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter.
E
Eleven redogör översiktligt för intentionerna med sitt formuttryck samt diskuterar översiktligt i vilken utsträckning det lyckats kommunicera det tänkta budskapet.
I diskussionen redogör eleven översiktligt för sambanden mellan uttryck och material och komposition.
Dessutom redogör eleven översiktligt för sin arbetsprocess.
C
Eleven redogör utförligt för intentionerna med sitt formuttryck samt diskuterar utförligt i vilken utsträckning det lyckats kommunicera det tänkta budskapet.
I diskussionen redogör eleven utförligt för sambanden mellan uttryck och material och komposition.
Dessutom redogör eleven utförligt för sin arbetsprocess.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för intentionerna med sitt formuttryck samt diskuterar utförligt och nyanserat i vilken utsträckning det lyckats kommunicera det tänkta budskapet.
I diskussionen redogör eleven utförligt och nyanserat för sambanden mellan uttryck och material och komposition.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för sin arbetsprocess.
E
Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra.
Dessutom gör eleven enkla reflektioner över egna och andras publika presentationer.
C
Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra.
Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över egna och andras publika presentationer.
A
Eleven visar och marknadsför sitt arbete för andra.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna och andras publika presentationer.
E
Eleven beskriver översiktligt några delar av den visuella kulturens uttryck.
Dessutom identifierar och beskriver eleven översiktligt karaktärsskillnader mellan olika formgenrer.
Eleven värderar med enkla omdömen hur formspråk och material används i ett givet sammanhang.
C
Eleven beskriver utförligt flera delar av den visuella kulturens uttryck.
Dessutom identifierar och beskriver eleven utförligt karaktärsskillnader mellan olika formgenrer.
Eleven värderar med nyanserade omdömen hur formspråk och material används i ett givet sammanhang.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat flera delar av den visuella kulturens uttryck.
Dessutom identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat karaktärsskillnader mellan olika formgenrer.
Eleven värderar med nyanserade omdömen hur formspråk och material används i ett givet sammanhang.
E
Eleven redogör översiktligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
C
Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
A
Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!