Biodling

kurs
Kurskod
BINBIO0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen biodling relaterar till syftet med ämnet biodling, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen biodling.

Biologisk och ekonomisk grund

Arbetsuppgifter

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen biodling.

E
Eleven redogör översiktligt för bins fysiologi och utveckling samt för bisamhällets individer och uppbyggnad.
Dessutom redogör eleven översiktligt för bins näringsbehov och vanliga biväxter.
Eleven redogör även översiktligt för vanliga sjukdomar och parasiter hos bin.
C
Eleven redogör utförligt för bins fysiologi och utveckling samt för bisamhällets individer och uppbyggnad.
Dessutom redogör eleven utförligt för bins näringsbehov och vanliga biväxter.
Eleven redogör även utförligt för vanliga sjukdomar och parasiter hos bin.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för bins fysiologi och utveckling samt för bisamhällets individer och uppbyggnad.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för bins näringsbehov och vanliga biväxter.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för vanliga sjukdomar och parasiter hos bin.
E
Eleven redogör översiktligt för avel och drottningodling av bin.
I samband med arbete i bigård observerar eleven bin samt redogör översiktligt för bins beteende i olika miljöer och situationer.
Dessutom beskriver eleven översiktligt bins ekologiska betydelse och roll som pollinatörer.
C
Eleven redogör utförligt för avel och drottningodling av bin.
I samband med arbete i bigård observerar eleven bin samt redogör utförligt för bins beteende i olika miljöer och situationer.
Dessutom beskriver eleven utförligt bins ekologiska betydelse och roll som pollinatörer.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för avel och drottningodling av bin.
I samband med arbete i bigård observerar eleven bin samt redogör utförligt och nyanserat för bins beteende i olika miljöer och situationer.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat bins ekologiska betydelse och roll som pollinatörer.
E
Eleven följer arbetsinstruktioner, sköter och hanterar i samråd med handledare bin på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
Dessutom tillverkar, sköter och hanterar eleven i samråd med handledare utrustning.
Eleven hanterar även med viss säkerhet produkter från bin med hänsyn till produktkvalitet och livsmedelssäkerhet.
Dessutom gör eleven enkla ekonomiska beräkningar av kostnader och intäkter för en bigård.
Eleven gör enkla reflektioner över produktkvalitetens betydelse för det ekonomiska resultatet och försäljningen.
C
Eleven följer arbetsinstruktioner, sköter och hanterar efter samråd med handledare bin på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
Dessutom tillverkar, sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare utrustning.
Eleven hanterar även med viss säkerhet produkter från bin med hänsyn till produktkvalitet och livsmedelssäkerhet.
Dessutom gör eleven ekonomiska beräkningar av kostnader och intäkter för en bigård.
Eleven gör välgrundade reflektioner över produktkvalitetens betydelse för det ekonomiska resultatet och försäljningen.
A
Eleven följer arbetsinstruktioner, sköter och hanterar efter samråd med handledare bin på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
Dessutom tillverkar, sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare utrustning.
Eleven hanterar även med säkerhet produkter från bin med hänsyn till produktkvalitet och livsmedelssäkerhet.
Dessutom gör eleven avancerade ekonomiska beräkningar av kostnader och intäkter för en bigård.
Eleven gör välgrundade och nyanserade reflektioner över produktkvalitetens betydelse för det ekonomiska resultatet och försäljningen.
E
I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av vidtagna åtgärder i en bigård.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
När arbetet är utfört värderar eleven sitt resultat med enkla omdömen.
C
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av vidtagna åtgärder i en bigård.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
När arbetet är utfört värderar eleven sitt resultat med nyanserade omdömen.
A
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av vidtagna åtgärder i en bigård.
Resultatet av arbetet är gott.
När arbetet är utfört värderar eleven sitt resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
Eleven arbetar ergonomiskt.
När eleven arbetar med bin och biodlingens produkter följer hen aktuella hygienrutiner samt redogör översiktligt för hygien och smittskydd.
Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
C
Eleven arbetar ergonomiskt.
När eleven arbetar med bin och biodlingens produkter följer hen aktuella hygienrutiner samt redogör utförligt för hygien och smittskydd.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
A
Eleven arbetar ergonomiskt.
När eleven arbetar med bin och biodlingens produkter följer hen aktuella hygienrutiner samt redogör utförligt för hygien och smittskydd.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."