Bussteknik

kurs
Kurskod
BUSBUS0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen bussteknik relaterar till syftet med ämnet bussteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen bussteknik.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen bussteknik.

E
Eleven beskriver översiktligt funktionsprinciper för och konstruktioner av olika bussar och tilläggsutrustning, deras system och komponenter samt hur de samverkar.
C
Eleven beskriver utförligt funktionsprinciper för och konstruktioner av olika bussar och tilläggsutrustning, deras system och komponenter samt hur de samverkar.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat funktionsprinciper för och konstruktioner av olika bussar och tilläggsutrustning, deras system och komponenter samt hur de samverkar.
E
Eleven utför, i samråd med handledare, service och underhåll av bussar och deras tilläggsutrustning.
Dessutom utför eleven, i samråd med handledare, i bekanta situationer felsökning och reparationer av bussar och deras tilläggsutrustning.
Vid reparationer utför eleven, i samråd med handledare, i bekanta situationer den demontering, montering samt justering av komponenter som arbetet kräver.
C
Eleven utför, efter samråd med handledare, service och underhåll av bussar och deras tilläggsutrustning.
Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare, i bekanta situationer felsökning och reparationer av bussar och deras tilläggsutrustning.
Vid reparationer utför eleven, efter samråd med handledare, i bekanta situationer den demontering, montering samt justering av komponenter som arbetet kräver.
A
Eleven utför, efter samråd med handledare, service och underhåll av bussar och deras tilläggsutrustning.
Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare, i bekanta men även nya situationer felsökning och reparationer av bussar och deras tilläggsutrustning.
Vid reparationer utför eleven, efter samråd med handledare, i bekanta men även nya situationer den demontering, montering samt justering av komponenter som arbetet kräver.
E
I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med visst handlag specialverktyg, verktyg och utrustning.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet manualer, scheman och digitala informationssystem.
Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
C
I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med gott handlag specialverktyg, verktyg och utrustning.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet manualer, scheman och digitala informationssystem.
Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
A
I arbetet använder eleven med säkerhet rätt arbetsmetod och med mycket gott handlag specialverktyg, verktyg och utrustning.
Dessutom använder eleven med säkerhet manualer, scheman och digitala informationssystem.
Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
E
När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med viss säkerhet ett yrkesmässigt språk.
I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen.
Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med viss säkerhet ett yrkesmässigt språk.
I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen.
Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med säkerhet ett yrkesmässigt språk.
I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen.
Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."