Byggstyrning

kurs
Kurskod
BYPBYG0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen byggstyrning relaterar till syftet med ämnet byggproduktionsledning, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen byggstyrning.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen byggstyrning.

E
Eleven planerar och arbetar i samråd med handledare utifrån en verklighetsbaserad arbetsplats med strukturplan, arbetsplatsdispositionsplan, tid- och resursplan och kostnader.
Eleven visar förståelse för rullande planering och avstämningar.
C
Eleven planerar och arbetar efter samråd med handledare utifrån en verklighetsbaserad arbetsplats med strukturplan, arbetsplatsdispositionsplan, tid- och resursplan och kostnader.
Eleven visar förståelse för rullande planering och avstämningar.
A
Eleven planerar och arbetar efter samråd med handledare utifrån en verklighetsbaserad arbetsplats med strukturplan, arbetsplatsdispositionsplan, tid- och resursplan och kostnader.
Eleven visar god förståelse för rullande planering och avstämningar.
E
Eleven redogör översiktligt för lagar, regler, tillstånd och behörighet för verksamheten på byggarbetsplatsen.
Eleven redogör översiktligt för arbetsrätt och olika avtal som gäller på byggarbetsplatser.
C
Eleven redogör utförligt för lagar, regler, tillstånd och behörighet för verksamheten på byggarbetsplatsen.
Eleven redogör utförligt för arbetsrätt och olika avtal som gäller på byggarbetsplatser.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar, regler, tillstånd och behörighet för verksamheten på byggarbetsplatsen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arbetsrätt och olika avtal som gäller på byggarbetsplatser.
E
Eleven planerar, organiserar och genomför med datorstöd i samråd med handledare en arbetsberedning för olika arbetsmoment i ett byggprojekt.
I arbetet beaktar eleven tekniska krav, arbetsmiljö, miljökrav, hantering av restprodukter, lämpliga hjälpmedel och produktionsmetoder för olika arbetsmoment med viss säkerhet.
C
Eleven planerar, organiserar och genomför med datorstöd efter samråd med handledare och med viss säkerhet en arbetsberedning för olika arbetsmoment i ett byggprojekt.
I arbetet beaktar eleven tekniska krav, arbetsmiljö, miljökrav, hantering av restprodukter, lämpliga hjälpmedel och produktionsmetoder för olika arbetsmoment med viss säkerhet.
A
Eleven planerar, organiserar och genomför med datorstöd efter samråd med handledare och med säkerhet en arbetsberedning för olika arbetsmoment i ett byggprojekt.
I arbetet beaktar eleven tekniska krav, arbetsmiljö, miljökrav, hantering av restprodukter, lämpliga hjälpmedel och produktionsmetoder för olika arbetsmoment med säkerhet.
E
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Dessutom gör eleven en enkel jämförelse av sitt eget resultat med andras, när det gäller funktion, teknik, ekonomi, miljö och arbetsmiljö.
C
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med välgrundade omdömen.
Dessutom gör eleven en nyanserad jämförelse av sitt eget resultat med andras, när det gäller funktion, teknik, ekonomi, miljö och arbetsmiljö.
A
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med välgrundade och nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Dessutom gör eleven en nyanserad jämförelse av sitt eget resultat med andras, när det gäller funktion, teknik, ekonomi, miljö och arbetsmiljö.
E
Eleven planerar, organiserar och genomför möten för byggprojekt i samråd med handledare.
Eleven hanterar med viss säkerhet kontraktsfrågor mellan beställare och utförare för ett byggprojekt, inklusive ändrade förutsättningar för projektet samt fakturering.
C
Eleven planerar, organiserar och genomför möten för byggprojekt efter samråd med handledare.
Eleven hanterar med viss säkerhet kontraktsfrågor mellan beställare och utförare för ett byggprojekt, inklusive ändrade förutsättningar för projektet samt fakturering.
A
Eleven planerar, organiserar och genomför möten för byggprojekt efter samråd med handledare.
Eleven hanterar med säkerhet kontraktsfrågor mellan beställare och utförare för ett byggprojekt, inklusive ändrade förutsättningar för projektet samt fakturering.
E
Eleven redogör översiktligt för mätmetoder som används för att kontrollera fuktförhållanden i material, akustikegenskaper och lufttäthet hos byggnader samt för mätmetoder som används för att värdera en byggnads energiegenskaper.
C
Eleven redogör utförligt för mätmetoder som används för att kontrollera fuktförhållanden i material, akustikegenskaper och lufttäthet hos byggnader samt för mätmetoder som används för att värdera en byggnads energiegenskaper.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för mätmetoder som används för att kontrollera fuktförhållanden i material, akustikegenskaper och lufttäthet hos byggnader samt för mätmetoder som används för att värdera en byggnads energiegenskaper.
E
Eleven använder med viss säkerhet begrepp och uttryckssätt som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer.
C
Eleven använder med viss säkerhet begrepp och uttryckssätt som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer.
A
Eleven använder med säkerhet begrepp och uttryckssätt som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!