Planering före byggstart

kurs
Kurskod
BYPPLA0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen planering före byggstart relaterar till syftet med ämnet byggproduktionsledning, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen planering före byggstart.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen planering före byggstart.

E
Eleven planerar, organiserar och genomför i samråd med handledare en byggentreprenörs anbudsprocess.
Dessutom planerar eleven i samråd med handledare ett byggprojekt inför byggstart.
I arbetet upprättar eleven med viss säkerhet en arbetsplatsdisposition.
Eleven anpassar efter samråd med handledare sin process till eventuella nya förutsättningar.
Resultatet är tillfredsställande avseende funktion, teknik, ekonomi, miljö och arbetsmiljö.
C
Eleven planerar, organiserar och genomför efter samråd med handledare en byggentreprenörs anbudsprocess.
Dessutom planerar eleven efter samråd med handledare ett byggprojekt inför byggstart.
I arbetet upprättar eleven med viss säkerhet en arbetsplatsdisposition.
Eleven anpassar efter samråd med handledare sin process till eventuella nya förutsättningar.
Resultatet är gott avseende funktion, teknik, ekonomi, miljö och arbetsmiljö.
A
Eleven planerar, organiserar och genomför efter samråd med handledare en byggentreprenörs anbudsprocess.
Dessutom planerar eleven efter samråd med handledare ett byggprojekt inför byggstart.
I arbetet upprättar eleven med säkerhet en arbetsplatsdisposition.
Eleven anpassar efter samråd med handledare sin process till eventuella nya förutsättningar.
Resultatet är gott avseende funktion, teknik, ekonomi, miljö och arbetsmiljö.
E
Eleven upprättar i samråd med handledare en tidplan enligt CPM-strukturplan.
C
Eleven upprättar med viss säkerhet en tidplan enligt CPM-strukturplan.
A
Eleven upprättar med säkerhet en tidplan enligt CPM-strukturplan.
E
Eleven redogör tillfredsställande för hur el kan ordnas på en byggarbetsplats då det gäller belysnings- och fördelningsutrustning samt drift och underhåll.
Eleven redogör även tillfredsställande för vilka faror det finns med el på en byggarbetsplats samt vad som krävs för en hög elsäkerhet.
C
Eleven redogör utförligt för hur el kan ordnas på en byggarbetsplats då det gäller belysnings- och fördelningsutrustning samt drift och underhåll.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för vilka faror det finns med el på en byggarbetsplats samt vad som krävs för en hög elsäkerhet.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur el kan ordnas på en byggarbetsplats då det gäller belysnings- och fördelningsutrustning samt drift och underhåll.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för vilka faror det finns med el på en byggarbetsplats samt vad som krävs för en hög elsäkerhet.
E
Eleven planerar i samråd med handledare en enklare tillfällig elanläggning på byggarbetsplatsen.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet ritningar och scheman.
Elevens planering utgör ett tillfredsställande underlag för att upprätta en elanläggning.
C
Eleven planerar i samråd med handledare en enklare tillfällig elanläggning på byggarbetsplatsen.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet ritningar och scheman.
Elevens planering utgör ett underlag för att upprätta en elanläggning.
A
Eleven planerar efter samråd med handledare en enklare tillfällig elanläggning på byggarbetsplatsen.
I arbetet använder eleven med säkerhet ritningar och scheman.
Elevens planering utgör ett gott underlag för att upprätta en elanläggning.
E
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Dessutom gör eleven en enkel jämförelse av sitt eget resultat med andras, när det gäller funktion, teknik, ekonomi, miljö och arbetsmiljö.
C
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
Dessutom gör eleven en välgrundad jämförelse av sitt eget resultat med andras, när det gäller funktion, teknik, ekonomi, miljö och arbetsmiljö.
A
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Dessutom gör eleven en välgrundad och nyanserad jämförelse av sitt eget resultat med andras, när det gäller funktion, teknik, ekonomi, miljö och arbetsmiljö.
E
Eleven redogör översiktligt för strategier och system för produktionsskedet i ett byggprojekt.
C
Eleven redogör med viss säkerhet för strategier och system för produktionsskedet i ett byggprojekt.
A
Eleven redogör med säkerhet för strategier och system för produktionsskedet i ett byggprojekt.
E
Eleven använder med viss säkerhet begrepp och uttryckssätt som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer.
C
Eleven använder med viss säkerhet begrepp och uttryckssätt som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer.
A
Eleven använder med säkerhet begrepp och uttryckssätt som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!