Rit- och mätningsteknik

kurs
Kurskod
BYPRIT0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen rit- och mätningsteknik relaterar till syftet med ämnet byggproduktionsledning, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen rit- och mätningsteknik.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen rit- och mätningsteknik.

E
Eleven redogör översiktligt för geodesins grundbegrepp samt principerna för utsättning och inmätning av hus, vägar och anläggningar.
I redogörelsen ger eleven enkla exempel på hur utsättning och inmätning genomförs i praktiken.
C
Eleven redogör utförligt för geodesins grundbegrepp samt principerna för utsättning och inmätning av hus, vägar och anläggningar.
I redogörelsen ger eleven välgrundade exempel på hur utsättning och inmätning genomförs i praktiken.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för geodesins grundbegrepp samt principerna för utsättning och inmätning av hus, vägar och anläggningar.
I redogörelsen ger eleven välgrundade och nyanserade exempel på hur utsättning och inmätning genomförs i praktiken.
E
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare mätningstekniska uppgifter i ett byggprojekt.
I arbetet överför eleven med viss säkerhet uppgifter från ritningar till praktiska markeringar.
C
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare mätningstekniska uppgifter i ett byggprojekt.
I arbetet överför eleven med viss säkerhet uppgifter från ritningar till praktiska markeringar.
A
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare mätningstekniska uppgifter i ett byggprojekt.
I arbetet överför eleven med säkerhet uppgifter från ritningar till praktiska markeringar.
E
Eleven använder med viss säkerhet vanliga redskap som snörslå, tumstock och måttband.
C
Eleven använder med viss säkerhet vanliga redskap som snörslå, tumstock och måttband.
A
Eleven använder med säkerhet vanliga redskap som snörslå, tumstock och måttband.
E
Resultatet är tillfredsställande avseende toleranskrav, funktion och praktisk genomförbarhet.
C
Resultatet är gott avseende toleranskrav, funktion och praktisk genomförbarhet.
A
Resultatet är gott avseende toleranskrav, funktion och praktisk genomförbarhet.
E
Eleven redogör översiktligt för hur ett byggprojekt beskrivs med hjälp av olika dokument samt hur dessa är kopplade till byggbranschens beskrivningssystem AMA.
Dessutom redogör eleven översiktligt för grundläggande begrepp på ritningar för bygg- och anläggningsprojekt samt gör enkla reflektioner över hur informationen i ritningar används.
C
Eleven redogör utförligt för hur ett byggprojekt beskrivs med hjälp av olika dokument samt hur dessa är kopplade till byggbranschens beskrivningssystem AMA.
Dessutom redogör eleven utförligt för grundläggande begrepp på ritningar för bygg- och anläggningsprojekt samt gör välgrundade reflektioner över hur informationen i ritningar används.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur ett byggprojekt beskrivs med hjälp av olika dokument samt hur dessa är kopplade till byggbranschens beskrivningssystem AMA.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för grundläggande begrepp på ritningar för bygg- och anläggningsprojekt samt gör välgrundade och nyanserade reflektioner över hur informationen i ritningar används.
E
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Dessutom gör eleven en enkel jämförelse av sitt eget resultat med andras, när det gäller funktion och praktisk genomförbarhet.
C
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
Dessutom gör eleven en välgrundad jämförelse av sitt eget resultat med andras, när det gäller funktion och praktisk genomförbarhet.
A
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Dessutom gör eleven en välgrundad och nyanserad jämförelse av sitt eget resultat med andras, när det gäller funktion och praktisk genomförbarhet.
E
Eleven använder med viss säkerhet begrepp och uttryckssätt som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer.
C
Eleven använder med viss säkerhet begrepp och uttryckssätt som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer.
A
Eleven använder med viss säkerhet begrepp och uttryckssätt som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!