Charkuteri 1

kurs
Kurskod
CHACHA01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen charkuteri 1 relaterar till syftet med ämnet charkuterikunskap, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen charkuteri 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen charkuteri 1.

E
Eleven redogör översiktligt för olika köttråvarors kvalitet, deras biokemiska och fysiologiska egenskaper samt deras användningsområden.
Dessutom redogör eleven översiktligt för andra råvaror samt för tillsatser.
C
Eleven redogör utförligt för olika köttråvarors kvalitet, deras biokemiska och fysiologiska egenskaper samt deras användningsområden.
Dessutom redogör eleven utförligt för andra råvaror samt för tillsatser.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika köttråvarors kvalitet, deras biokemiska och fysiologiska egenskaper samt deras användningsområden.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för andra råvaror samt för tillsatser.
E
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare tillverkning av charkuterivaror samt tillverkar dessa i samråd med handledare.
I arbetet läser och följer eleven med viss säkerhet recept samt gör med viss säkerhet enkla recept- och näringsberäkningar.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet utrustning, maskiner och verktyg.
Eleven hanterar, väljer förpackningsmaterial till, förpackar, förvarar och märker med viss säkerhet charkuterivaror i enlighet med lagar och andra bestämmelser.
C
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av charkuterivaror samt tillverkar dessa efter samråd med handledare.
I arbetet läser och följer eleven med viss säkerhet recept samt gör med viss säkerhet enkla recept- och näringsberäkningar.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet utrustning, maskiner och verktyg.
Eleven hanterar, väljer förpackningsmaterial till, förpackar, förvarar och märker med viss säkerhet charkuterivaror i enlighet med lagar och andra bestämmelser.
A
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av charkuterivaror samt tillverkar dessa efter samråd med handledare.
I arbetet läser och följer eleven med säkerhet recept samt gör med säkerhet enkla recept- och näringsberäkningar.
Dessutom använder eleven med säkerhet utrustning, maskiner och verktyg.
Eleven hanterar, väljer förpackningsmaterial till, förpackar, förvarar och märker med säkerhet charkuterivaror i enlighet med lagar och andra bestämmelser.
E
Eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
C
Eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
A
Eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt motiverar utförligt och nyanserat arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
E
När arbetet är utfört genomför eleven i samråd med handledare underhåll av utrustning, maskiner och verktyg.
Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
C
När arbetet är utfört genomför eleven efter samråd med handledare underhåll av utrustning, maskiner och verktyg.
Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat.
A
När arbetet är utfört genomför eleven efter samråd med handledare underhåll av utrustning, maskiner och verktyg.
Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!