Akrobatik

kurs
Ämne
Kurskod
CIRAKR00S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen akrobatik relaterar till syftet med ämnet cirkus, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen akrobatik.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen akrobatik.

E
Eleven skapar och framför i samråd med handledare en egen cirkusakt innehållande något akrobatiskt moment.
Eleven utför någon akrobatisk övning samt gör med viss säkerhet enkla och nödvändiga riskbedömningar och anpassar i samråd med handledare sitt agerande efter dessa.
Eleven samarbetar på ett säkert sätt med andra vid utförandet av akrobatiska övningar eller akter.
Vid utförandet och skapandet av akrobatiska akter prövar eleven alternativa lösningar och idéer.
C
Eleven skapar och framför efter samråd med handledare en egen cirkusakt innehållande några akrobatiska moment.
Akten utförs med viss lätthet och ett personligt uttryck.
Eleven utför några akrobatiska övningar samt gör med viss säkerhet nödvändiga riskbedömningar och anpassar efter samråd med handledare sitt agerande efter dessa.
Eleven samarbetar på ett säkert sätt med andra vid utförandet och skapandet av akrobatiska övningar och akter.
I samarbetet visar eleven tillit till andras förmågor.
Vid utförandet och skapandet av akrobatiska akter prövar eleven alternativa lösningar och idéer samt prövar gränserna för den egna förmågan.
A
Eleven skapar och framför efter samråd med handledare en egen cirkusakt innehållande flera akrobatiska moment.
Akten utförs med lätthet och ett personligt uttryck.
Eleven utför flera akrobatiska övningar samt gör med säkerhet nödvändiga riskbedömningar och anpassar efter samråd med handledare sitt agerande efter dessa.
Eleven samarbetar på ett säkert sätt med andra vid utförandet och skapandet av akrobatiska övningar och akter.
I samarbetet visar eleven tillit till andras förmågor och agerar själv på ett förtroendeingivande och trygghetsskapande sätt.
Vid utförandet och skapandet av akrobatiska akter använder eleven improvisation, prövar alternativa lösningar och idéer samt prövar gränserna för den egna förmågan.
E
Eleven redogör översiktligt för säkerhetsaspekter på akrobatiska akter och för materialomsorg.
Dessutom beskriver eleven översiktligt användningsmöjligheter för rekvisita, mask och kostym samt redogör översiktligt för grundläggande akrobatik- och cirkushistoria.
I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet cirkusdisciplinernas begrepp.
Eleven diskuterar akrobatnummer, ger enkla förslag till olika uttrycksmöjligheter och visar med viss säkerhet möjliga utföranden.
C
Eleven redogör utförligt för säkerhetsaspekter på akrobatiska akter och för materialomsorg.
Dessutom beskriver eleven utförligt användningsmöjligheter för rekvisita, mask och kostym samt redogör utförligt för grundläggande akrobatik- och cirkushistoria.
I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet cirkusdisciplinernas begrepp.
Eleven diskuterar akrobatnummer, ger välgrundade förslag till olika uttryckmöjligheter och visar med viss säkerhet möjliga utföranden.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för säkerhetsaspekter på akrobatiska akter och för materialomsorg.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat användningsmöjligheter för rekvisita, mask och kostym samt redogör utförligt och nyanserat för grundläggande akrobatik- och cirkushistoria.
I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet cirkusdisciplinernas begrepp.
Eleven diskuterar akrobatnummer, ger välgrundade och nyanserade förslag till olika uttrycksmöjligheter som förbättrar utförandet samt visar med säkerhet möjliga utföranden.
E
Eleven utför fysiska övningar för att utveckla styrka och smidighet samt förebygga skador.
Eleven skapar och anpassar också i samråd med handledareövningar och träningsmetoder för att förebygga skador.
Dessutom redogör eleven översiktligt för anatomi och fysiologi avseende koordination, balans och rörelse.
C
Eleven utför fysiska övningar för att utveckla styrka och smidighet samt förebygga skador.
Eleven skapar och anpassar också efter samråd med handledare övningar och träningsmetoder för att förebygga skador.
Dessutom redogör eleven utförligt för anatomi och fysiologi avseende koordination, balans och rörelse.
A
Eleven utför fysiska övningar för att utveckla styrka och smidighet samt förebygga skador.
Eleven skapar och anpassar också efter samråd med handledare övningar och träningsmetoder för att förebygga skador.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för anatomi och fysiologi avseende koordination, balans och rörelse.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!