Cirkus 1

kurs
Ämne
Kurskod
CIRCIR01S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen cirkus 1 relaterar till syftet med ämnet cirkus, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen cirkus 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen cirkus 1.

E
Eleven skapar och framför i samråd med handledare någon enkel cirkusakt.
Eleven utför med viss säkerhet grundläggande övningar inom en eller flera cirusdicipliner.
Eleven samarbetar på ett säkert sätt med andra vid utförandet av någon cirkusakt.
Vid utförandet och skapandet av cirkusakter prövar eleven alternativa lösningar och idéer.
C
Eleven skapar och framför efter samråd med handledare några enkla cirkusakter.
Eleven utför med viss säkerhet grundläggande övningar inom en eller flera cikusdicipliner.
Eleven samarbetar på ett säkert sätt med andra vid utförandet av några cirkusakter.
Vid utförandet och skapandet av cirkusakter prövar eleven alternativa lösningar och idéer samt prövar gränserna för den egna förmågan.
A
Eleven skapar och framför efter samråd med handledare flera enkla cirkusakter.
Eleven utför med säkerhet grundläggande övningar inom en eller flera cirkusdicipliner.
Eleven samarbetar på ett säkert sätt med andra vid utförandet av flera cirkusakter.
I samarbetet agerar eleven både ledande och följande.
Vid utförandet och skapandet av cirkusakter använder eleven improvisation, prövar alternativa lösningar och idéer samt prövar gränserna för den egna förmågan.
E
Eleven redogör översiktligt för säkerhetsaspekter på cirkusakter och för materialomsorg.
Dessutom beskriver eleven översiktligt användningsmöjligheter för rekvisita, mask och kostym samt redogör översiktligt för cirkusens historia.
I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet cirkusdisciplinernas begrepp.
Eleven diskuterar cirkusnummer, ger enkla förslag till olika uttryckmöjligheter och visar med viss säkerhet möjliga gestaltningar av karaktärer.
C
Eleven redogör utförligt för säkerhetsaspekter på cirkusakter och för materialomsorg.
Dessutom beskriver eleven utförligt användningsmöjligheter för rekvisita, mask och kostym samt redogör utförligt för cirkusens historia.
I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet cirkusdisciplinernas begrepp.
Eleven diskuterar cirkusnummer, ger välgrundade förslag till olika uttryckmöjligheter och visar med viss säkerhet möjliga gestaltningar av karaktärer.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för säkerhetsaspekter på cirkusakter och för materialomsorg.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat användningsmöjligheter för rekvisita, mask och kostym samt redogör utförligt och nyanserat för cirkusens historia.
I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet cirkusdisciplinernas begrepp.
Eleven diskuterar cirkusnummer, ger välgrundade och nyanserade förslag till olika uttryckmöjlighter och visar med säkerhet möjliga gestaltningar av karaktärer.
E
Eleven utför fysiska övningar för att förebygga skador.
Eleven skapar och anpassar också i samråd med handledare övningar och träningsmetoder för att förebygga skador.
Dessutom redogör eleven översiktligt för anatomi och fysiologi avseende koordination, balans och rörelse.
C
Eleven utför fysiska övningar för att utveckla styrka och smidighet samt förebygga skador.
Eleven skapar och anpassar också efter samråd med handledare övningar och träningsmetoder för att förebygga skador.
Dessutom redogör eleven utförligt för anatomi och fysiologi avseende koordination, balans och rörelse.
A
Eleven utför fysiska övningar för att utveckla styrka och smidighet samt förebygga skador.
Eleven skapar och anpassar också efter samråd med handledare övningar och träningsmetoder för att förebygga skador.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för anatomi och fysiologi avseende koordination, balans och rörelse.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!