Cirkus 2

kurs
Ämne
Kurskod
CIRCIR02S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen cirkus 2 relaterar till syftet med ämnet cirkus, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen cirkus 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen cirkus 2.

E
Eleven skapar och framför i samråd med handledare någon större cirkusakt.
Vid utförandet samarbetar eleven på ett säker sätt med andra.
Vid utförandet och skapandet av cirkusakter prövar eleven även alternativa lösningar och idéer samt prövar att använda något traditionellt uttryck på ett nytt sätt inom någon särskild cirkusdisciplin.
C
Eleven skapar och framför efter samråd med handledare några större cirkusakter.
Vid utförandet samarbetar eleven på ett säkert sätt med andra.
Vid utförandet och skapandet av cirkusakter har eleven även ett personligt uttryck, prövar alternativa lösningar och idéer samt prövar att använda några traditionellta uttryck på ett nytt sätt inom några särskilda cirkusdiscipliner.
A
Eleven skapar och framför efter samråd med handledare flera större cirkusakter.
Vid utförandet samarbetar eleven på ett säkert sätt med andra.
I samarbetet agerar eleven både ledande och följande.
Vid utförandet och skapandet av cirkusakter har eleven även ett personligt uttryck, improviserar, prövar alternativa lösningar och idéer samt prövar att använda några traditionellta uttryck på ett nytt sätt inom flera särskilda cirkusdiscipliner.
E
Eleven redogör översiktligt för säkerhetsaspekter på cirkusakter och för materialomsorg.
Dessutom beskriver eleven översiktligt användningsmöjligheter för rekvisita, mask och kostym.
Eleven diskuterar nummer inom någon cirkusdisciplin, ger enkla förslag till olika uttryckmöjligheter och visar med viss säkerhet möjliga gestaltningar av karaktärer.
C
Eleven redogör utförligt för säkerhetsaspekter på cirkusakter och för materialomsorg.
Dessutom beskriver eleven utförligt användningsmöjligheter för rekvisita, mask och kostym.
Eleven diskuterar nummer inom några cirkusdiscipliner, ger välgrundade förslag till olika uttrycksformer och visar med viss säkerhet möjliga gestaltningar av karaktärer.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för säkerhetsaspekter på cirkusakter och för materialomsorg.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat användningsmöjligheter för rekvisita, mask och kostym.
Eleven diskuterar nummer inom flera cirkusdiscipliner, ger välgrundade och nyanserade förslag till olika uttryckssätt och visar med säkerhet möjliga gestaltningar av karaktärer.
E
Eleven utför fysiska övningar för att förebygga skador.
Eleven skapar och anpassar också i samråd med handledare övningar och träningsmetoder för att förebygga skador.
Dessutom redogör eleven översiktligt för anatomi och och fysiologi avseende koordination, balans och rörelse.
C
Eleven utför fysiska övningar för att utveckla styrka och smidighet samt förebygga skador.
Eleven skapar och anpassar också efter samråd med handledare övningar och träningsmetoder för att förebygga skador.
Dessutom redogör eleven utförligt för anatomi och fysiologi avseende koordination, balans och rörelse.
A
Eleven utför fysiska övningar för att utveckla styrka och smidighet samt förebygga skador.
Eleven skapar och anpassar också efter samråd med handledare övningar och träningsmetoder för att förebygga skador.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för anatomi och fysiologi avseende koordination, balans och rörelse.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!