Dansteori

kurs
Kurskod
DAEDAT0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen dansteori relaterar till syftet med ämnet dansteori, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen dansteori.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen dansteori.

E
Eleven beskriver översiktligt utifrån några exempel hur dans uttrycker kulturella värderingar i olika medier.
Eleven gör också enkla dansanalyser.
I analyserna diskuterar eleven översiktligt kulturella värderingar utifrån någon av kategorierna kropp, genus och etnicitet.
C
Eleven beskriver utförligt utifrån några exempel hur dans uttrycker kulturella värderingar i olika medier.
Eleven gör också dansanalyser.
I analyserna diskuterar eleven utförligt kulturella värderingar utifrån några av kategorierna kropp, genus och etnicitet.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat utifrån några exempel hur dans uttrycker kulturella värderingar i olika medier.
Eleven gör också komplexa dansanalyser.
I analyserna diskuterar eleven utförligt och nyanserat kulturella värderingar utifrån kategorierna kropp, genus och etnicitet.
E
Eleven beskriver översiktligt dansgenrer, stilar och estetiska förhållningssätt under olika epoker samt redogör översiktligt för dans och dansande i sociala och sceniska sammanhang.
Utifrån några exempel redogör eleven översiktligt för förändringsprocesser inom dansen.
C
Eleven beskriver utförligt och gör välgrundade jämförelser av dansgenrer, stilar och estetiska förhållningssätt under olika epoker samt redogör utförligt för dans och dansande i sociala och sceniska sammanhang.
Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för förändringsprocesser inom dansen och för samband mellan dans och det sociala, politiska eller kulturella sammanhanget.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat och gör välgrundade och nyanserade jämförelser av dansgenrer, stilar och estetiska förhållningssätt under olika epoker samt redogör utförligt och nyanserat för dans och dansande i sociala och sceniska sammanhang.
Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för förändringsprocesser inom dansen och för komplexa samband mellan dans och det sociala, politiska och kulturella sammanhanget.
E
Eleven redogör översiktligt för några olika danshistorieskrivningar och olika avgränsningar och indelningar.
I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.
Dessutom värderar eleven olika danshistorieskrivningar med enkla omdömen.
C
Eleven redogör utförligt för några olika danshistorieskrivningar och olika avgränsningar och indelningar.
I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.
Dessutom värderar eleven olika danshistorieskrivningar med enkla omdömen.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några olika danshistorieskrivningar och olika avgränsningar och indelningar.
I redogörelsen använder eleven med säkerhet adekvata begrepp och diskuterar utförligt och nyanserat konsekvenserna av de olika danshistorieskrivningarna.
Dessutom värderar eleven olika danshistorieskrivningar med nyanserade omdömen.
E
Eleven analyserar dansföreställningar och använder med viss säkerhet adekvata begrepp och enkla metoder.
I analysen beskriver eleven översiktligt dansens komponenter, form, struktur och estetiska förhållningssätt.
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dansföreställningen relaterar till ett givet sammanhang.
C
Eleven analyserar dansföreställningar och använder med viss säkerhet adekvata begrepp och metoder.
I analysen beskriver eleven utförligt dansens komponenter, form, struktur och estetiska förhållningssätt.
Eleven ger också välgrundade argument för sitt sätt att analysera dansen.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur dansföreställningen relaterar till olika sammanhang.
A
Eleven analyserar dansföreställningar och använder med säkerhet adekvata begrepp och avancerade metoder.
I analysen beskriver eleven utförligt och nyanserat dansens komponenter, form, struktur och estetiska förhållningssätt.
Eleven ger också välgrundade och nyanserade argument för sitt sätt att analysera dansen.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dansföreställningen relaterar till olika sammanhang.
E
Eleven diskuterar översiktligt frågor om upphovsrätt och hur dans som levande kroppsligt uttryck noteras, dokumenteras och visas i olika medier.
C
Eleven diskuterar utförligt frågor om upphovsrätt och hur dans som levande kroppsligt uttryck noteras, dokumenteras och visas i olika medier.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat frågor om upphovsrätt och hur dans som levande kroppsligt uttryck noteras, dokumenteras och visas i olika medier.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!