Klassisk balett 3

kurs
Kurskod
DAKKLA33
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen klassisk balett 3 relaterar till syftet med ämnet dansteknik för yrkesdansare, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen klassisk balett 3.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen klassisk balett 3.

E
Eleven använder med viss säkerhet koder och konventioner som förekommer vid den danstekniska träningen.
Eleven utför träningsprocessens olika delar med tillfredsställande resultat.
I träningen anpassar, utvecklar och förfinar eleven med tillfredsställande resultat danstekniken utifrån instruktioner och feedback.
Eleven löser tekniska svårigheter med tillfredsställande resultat och följer instruktioner.
Eleven gör även enkla reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen framför allt vad gäller stabilitet i grundteknik i kombination med användning av stilkänsla, linjerenhet och nyanserade rörelsekvaliteter samt relationen till musiken.
C
Eleven använder med säkerhet koder och konventioner som förekommer vid den danstekniska träningen.
Eleven utför träningsprocessens olika delar med tillfredsställande resultat.
I träningen undersöker, utvecklar och förfinar eleven med tillfredsställande resultat danstekniska detaljer utifrån instruktioner och feedback.
Eleven löser tekniska svårigheter med tillfredsställande resultat och deltar i gemensamma lösningar som för arbetet framåt.
Eleven gör även välgrundade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen framför allt vad gäller stabilitet i grundteknik i kombination med användning av stilkänsla, linjerenhet och nyanserade rörelsekvaliteter samt relationen till musiken.
A
Eleven använder med god säkerhet koder och konventioner som förekommer vid den danstekniska träningen.
Eleven utför träningsprocessens olika delar med gott resultat.
I träningen undersöker, utvecklar och förfinar eleven konsekvent både danstekniska detaljer och helhet med gott resultat utifrån instruktioner och feedback.
Eleven löser tekniska svårigheter med gott resultat och tar initiativ till egna lösningar som för arbetet framåt.
Eleven gör även välgrundade och nyanserade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen framför allt vad gäller stabilitet i grundteknik i kombination med användning av stilkänsla, linjerenhet och nyanserade rörelsekvaliteter samt relationen till musiken.
E
Eleven arbetar i samråd med handledare utifrån sina reflektioner uthålligt och fokuserat för att förbättra sin dansteknik.
C
Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån sina reflektioner uthålligt och fokuserat för att förbättra sin dansteknik.
A
Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån sina reflektioner uthålligt och fokuserat för att förbättra sin dansteknik.
E
Eleven utför med tillfredsställande resultat rörelsevokabulär med anatomiskt funktionell placering och utåtrotation samt utför med tillfredsställande resultat rörelsevokabulär med artikulerade rörelser och skillnader i rörelsekvaliteter.
Eleven visar sammantaget dansteknik inom den klassiska balettens formspråk med tillfredsställande resultat när det gäller linjerenhet, form- och stilkänsla samt stabilitet.
C
Eleven utför med tillfredsställande resultat rörelsevokabulär med anatomiskt funktionell placering och utåtrotation samt med tillfredsställande resultat rörelsevokabulär med tydligt artikulerade rörelser och nyanserade skillnader i rörelsekvaliteter.
Eleven utför sammantaget dansteknik inom den klassiska balettens formspråk med tillfredsställande resultat när det gäller linjerenhet, form- och stilkänsla samt stabilitet.
A
Eleven utför med gott resultat rörelsevokabulär med anatomiskt funktionell placering och utåtrotation samt utför med gott resultat rörelsevokabulär med tydligt artikulerade rörelser och visar en komplexitet av nyanserade skillnader i rörelsekvaliteter.
Eleven utför sammantaget med gott resultat dansteknik inom den klassiska balettens formspråk när det gäller linjerenhet, form- och stilkänsla samt stabilitet.
E
Eleven förhåller sig med viss säkerhet konstnärligt till rörelsevokabulären samt varierar och utvecklar rörelseuttryck efter olika krav.
C
Eleven förhåller sig med säkerhet konstnärligt till rörelsevokabulär samt varierar, undersöker och utvecklar rörelseuttryck efter olika krav.
A
Eleven förhåller sig med god säkerhet konstnärligt till rörelsevokabulären samt varierar, undersöker i situationen och utvecklar konsekvent en förfining av rörelseuttryck efter olika krav.
E
Eleven utvecklar med tillfredsställande resultat dansens frasering och uttryck till musiken.
Dessutom förhåller eleven spatialt med tillfredsställande resultat den egna kroppen till rummet, riktningar och andra medverkande samt anpassar efter instruktioner rörelserna till olika rumsliga krav.
C
Eleven undersöker och utvecklar med tillfredsställande resultat dansens frasering och uttryck till musiken.
Dessutom förhåller eleven spatialt med tillfredsställande resultat den egna kroppen till rummet, riktningar och andra medverkande samt läser av situationen och anpassar rörelserna till olika rumsliga krav.
A
Eleven följer, undersöker och utvecklar med gott resultat dansens frasering och uttryck till musiken.
Dessutom förhåller eleven spatialt med gott resultat den egna kroppen till rummet, riktningar och andra medverkande samt läser av situationen och anpassar intuitivt och konsekvent rörelserna till olika rumsliga krav.
E
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra.
C
Eleven använder med säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra.
A
Eleven använder med god säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med god säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!