Modern nutida dans 1b

kurs
Kurskod
DAKMOD31b
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen modern nutida dans 1b relaterar till syftet med ämnet dansteknik för yrkesdansare, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen modern nutida dans 1b.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen modern nutida dans 1b.

E
Eleven använder med viss säkerhet koder och konventioner som förekommer vid den danstekniska träningen.
Eleven utför träningsprocessens olika delar med tillfredsställande resultat.
I träningen anpassar eleven med tillfredsställande resultat danstekniken utifrån instruktioner och feedback.
Dessutom löser eleven tekniska svårigheter med tillfredsställande resultat och följer instruktioner.
Eleven gör även enkla reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen framför allt vad gäller anatomiskt funktionell placering, arbete med center, formkänsla, skillnader i rörelsekvaliteter och relationen till musiken.
C
Eleven använder med säkerhet koder och konventioner som förekommer vid den danstekniska träningen.
Eleven utför träningsprocessens olika delar med tillfredsställande resultat.
I träningen undersöker och utvecklar eleven med tillfredsställande resultat danstekniska detaljer utifrån instruktioner och feedback.
Dessutom löser eleven tekniska svårigheter med gott resultat och deltar i gemensamma lösningar som för arbetet framåt.
Eleven gör även välgrundade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen framför allt vad gäller anatomiskt funktionell placering, arbete med center, formkänsla, skillnader i rörelsekvaliteter och relationen till musiken.
A
Eleven använder med god säkerhet koder och konventioner som förekommer vid den danstekniska träningen.
Eleven utför träningsprocessens olika delar med gott resultat.
I träningen undersöker och utvecklar eleven konsekvent med gott resultat både danstekniska detaljer och helhet utifrån instruktioner och feedback.
Dessutom löser eleven tekniska svårigheter med gott resultat och tar initiativ till egna lösningar som för arbetet framåt.
Eleven gör även välgrundade och nyanserade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen framför allt vad gäller anatomiskt funktionell placering, arbete med center, formkänsla, skillnader i rörelsekvaliteter och relationen till musiken.
E
Eleven arbetar i samråd med handledare utifrån sina reflektioner uthålligt och fokuserat för att förbättra sin dansteknik.
C
Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån sina reflektioner uthålligt och fokuserat för att förbättra sin dansteknik.
A
Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån sina reflektioner uthålligt och fokuserat för att förbättra sin dansteknik.
E
Eleven utför med tillfredsställande resultat rörelsevokabulär med anatomiskt funktionell placering och arbete med center samt utför med tillfredsställande resultat rörelsevokabulären med skillnader i rörelsekvaliteter.
Eleven visar sammantaget tillfredsställande resultat när det gäller formkänsla, arbete med torso och stabilitet i dansteknik inom den moderna nutida dansens formspråk.
C
Eleven utför med tillfredsställande resultat rörelsevokabulär med anatomiskt funktionell placering och arbete med center samt med gott resultat rörelsevokabulären med artikulerade rörelser och skillnader i rörelsekvaliteter.
Eleven visar sammantaget tillfredsställande resultat när det gäller formkänsla, arbete med torso samt stabilitet i dansteknik inom den moderna nutida dansens formspråk.
A
Eleven utför med gott resultat rörelsevokabulär med anatomiskt funktionell placering och arbete med center samt utför med gott resultat rörelsevokabulär med artikulerade rörelser och nyanserade skillnader i rörelsekvaliteter.
Eleven visar sammantaget gott resultat när det gäller formkänsla, arbete med torso samt stabilitet i dansteknik inom den moderna nutida dansens formspråk.
E
Eleven förhåller sig med viss säkerhet funktionellt till rörelsevokabulär och varierar rörelseuttryck efter olika krav.
C
Eleven förhåller sig med säkerhet funktionellt till rörelsevokabulär och varierar, undersöker och utvecklar rörelseuttryck efter olika krav.
A
Eleven förhåller sig med god säkerhet funktionellt till rörelsevokabulären och varierar, undersöker och utvecklar konsekvent rörelseuttryck efter olika krav.
E
Eleven utvecklar med tillfredsställande resultat dansens uttryck till musiken.
Dessutom förhåller eleven spatialt med tillfredsställande resultat den egna kroppen till rummet, riktningar och andra medverkande samt anpassar efter instruktioner rörelserna till olika rumsliga krav.
C
Eleven undersöker och utvecklar med tillfredsställande resultat dansens uttryck till musiken.
Dessutom förhåller eleven spatialt med gott resultat den egna kroppen till rummet, riktningar och andra medverkande samt läser av situationen och anpassar rörelserna till olika rumsliga krav.
A
Eleven undersöker och utvecklar konsekvent med gott resultat dansens uttryck till musiken.
Dessutom förhåller eleven spatialt med gott resultat den egna kroppen till rummet, riktningar och andra medverkande samt läser av situationen och anpassar rörelserna till olika rumsliga krav.
E
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra.
C
Eleven använder med säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra.
A
Eleven använder med god säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med god säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."