Dansimprovisation och komposition

kurs
Kurskod
DANDAI0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen dansimprovisation och komposition relaterar till syftet med ämnet dansgestaltning, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen dansimprovisation och komposition.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen dansimprovisation och komposition.

E
Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hen uppfattar instruktionerna genom att associera och skapa rörelser.
I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andras kroppar genom att huvudsakligen följa.
Dessutom associerar och skapar eleven med viss säkerhet rörelser i relation till rekvisita, rum, text eller musik.
C
Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hen uppfattar instruktionerna genom att associera och skapa rörelser med olika kvaliteter.
I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andras kroppar genom att följa och leda.
Dessutom associerar och skapar eleven med viss säkerhet rörelser i relation till rekvisita, rum, text eller musik.
A
Eleven improviserar med säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hen uppfattar instruktionerna genom att associera, skapa, undersöka och fördjupa variationen av komplexa rörelser med olika dynamiska kvaliteter.
I improvisationssituationen använder eleven med säkerhet impulser från andras kroppar genom att variera mellan olika positioner av att ge och ta impulser som leder vidare.
Dessutom associerar och skapar eleven med säkerhet rörelser i relation till rekvisita, rum, text eller musik.
E
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra genom att huvudsakligen följa impulser.
C
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra genom att både initiera och följa impulser.
A
Eleven samarbetar med säkerhet med andra genom att både initiera och följa impulser samt genom att förhålla sig till andra i rummet.
E
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsverktyg och visar i några kompositionsuppgifter med tillfredsställande resultat några av de principer som kompositionerna utgår ifrån.
C
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsverktyg och visar i flera kompositionsuppgifter med tillfredsställande resultat några av de principer som hen undersöker och utvecklar i kompositionerna.
A
Eleven använder med säkerhet grundläggande kompositionsmetoder och visar i flera kompositionsuppgifter med gott resultat några av de principer som hen undersöker, utvecklar och konsekvent fullföljer i kompositionerna.
E
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i konstnärliga gestaltande processer.
I arbetet är eleven delaktig i genomförandet av lösningar som gemensamt för arbetet framåt.
Dessutom genomför eleven i samråd med handledare individuella arbeten.
C
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i konstnärliga gestaltande processer.
I arbetet är eleven både delaktig i genomförandet av lösningar som gemensamt för arbetet framåt samt tar initiativ till egna lösningar.
Dessutom genomför eleven efter samråd med handledare individuella arbeten.
A
Eleven samarbetar med säkerhet med andra i konstnärliga gestaltande processer.
I arbetet presenterar eleven idéer och är både delaktig i genomförandet av lösningar som gemensamt för arbetet framåt samt tar initiativ till egna lösningar.
Dessutom genomför eleven efter samråd med handledare individuella arbeten.
E
Eleven framför med viss säkerhet några egna kompositioner och redogör översiktligt för sina val av kompositionsprinciper samt utvärderar med enkla omdömen arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.
Eleven gör dessutom en enkel reflektion över processen och resultatet och värderar med enkla omdömen andras kompositioner.
C
Eleven framför med viss säkerhet några egna kompositioner och redogör utförligt för sina val av kompositionsprinciper samt utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.
Eleven gör en välgrundad reflektion över processen och resultatet och värderar med nyanserade omdömen andras kompositioner.
A
Eleven framför med säkerhet några egna kompositioner och redogör utförligt och nyanserat för sina val av kompositionsprinciper samt utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet samt ger förslag på hur både process och resultat kan förbättras.
Eleven gör en välgrundad och nyanserad reflektion över processen och resultatet och värderar med nyanserade omdömen andras kompositioner.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!