Dansgestaltning 1

kurs
Kurskod
DANDAN01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen dansgestaltning 1 relaterar till syftet med ämnet dansgestaltning, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen dansgestaltning 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen dansgestaltning 1.

E
Eleven instuderar, memorerar och repeterar koreografiskt material med tillfredsställande resultat.
Dessutom utför eleven i huvudsak gestaltningen på ett tillfredsställande sätt.
I gestaltningen uttrycker eleven musikens puls och håller spatialt sin plats i rummet.
C
Eleven instuderar, memorerar och repeterar koreografiskt material med gott resultat.
Dessutom utför eleven gestaltningen på ett tillfredsställande sätt.
I gestaltningen uttrycker eleven musikens puls, provar olika dynamik inom koreografins formspråk samt håller spatialt sin plats i rummet.
A
Eleven instuderar, memorerar och repeterar koreografiskt material med gott resultat.
Dessutom utför eleven gestaltningen på ett tillfredsställande sätt.
I gestaltningen uttrycker eleven musikens puls, tolkar det koreografiska materialet, varierar rörelsens dynamik och rörelsekvaliteter inom koreografins formspråk, anpassar gestaltningen till musikens dynamik samt håller spatialt sin plats och förhåller sig till de andra i rummet.
E
Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner och visar hur hen uppfattar instruktionerna genom att skapa rörelser.
I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andra dansare.
C
Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner och visar hur hen uppfattar instruktionerna genom att undersöka och skapa rörelser med olika kvaliteter.
I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att både leda och följa.
A
Eleven improviserar med säkerhet utifrån olika instruktioner och visar hur hen uppfattar instruktionerna genom att kontinuerligt associera, undersöka och skapa rörelser med olika kvaliteter.
I improvisationssituationen använder eleven med säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att både leda och följa samt tar initiativ som leder improvisationen vidare.
E
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner.
C
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och förhålla sig till dem och till andra i rummet.
A
Eleven samarbetar med säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och förhålla sig till dem och till andra i rummet.
E
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsverktyg och visar i ett fåtal kompositionsuppgifter hur hen kan tillämpa dem utifrån enskilda teman.
C
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsverktyg och visar i några kompositionsuppgifter hur hen kan tillämpa dem utifrån flera teman.
A
Eleven använder med säkerhet grundläggande kompositionsmetoder och visar i flera kompositionsuppgifter hur hen kan tillämpa dem på ett kreativt sätt utifrån flera teman.
E
Eleven uttrycker sig med viss säkerhet i konstnärliga gestaltande processer där gemensam tolkning, improvisation och komposition ingår.
C
Eleven uttrycker sig med viss säkerhet i konstnärliga gestaltande processer där gemensam tolkning, improvisation och komposition ingår samt tar initiativ till egna lösningar som för arbetet framåt.
A
Eleven uttrycker sig med säkerhet i konstnärliga gestaltande processer där gemensam tolkning, improvisation och komposition ingår samt presenterar idéer och tar initiativ till egna lösningar som för arbetet framåt.
E
Eleven diskuterar översiktligt funktionen hos och relationen mellan de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf.
Dessutom redogör eleven översiktligt för etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor och lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.
C
Eleven diskuterar utförligt funktionen hos och relationen mellan de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf.
Dessutom redogör eleven utförligt för etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor och lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat funktionen hos och relationen mellan de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor och lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!