Dansgestaltning 2

kurs
Kurskod
DANDAN02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen dansgestaltning 2 relaterar till syftet med ämnet dansgestaltning, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen dansgestaltning 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen dansgestaltning 2.

E
Eleven instuderar, memorerar och repeterar koreografiskt material med tillfredsställande resultat samt använder med tillfredsställande resultat sin dansteknik i gestaltningsarbetet.
I gestaltningen utför eleven rörelserna rätt och använder korrekt dynamik inom koreografins formspråk.
Dessutom uttrycker eleven musikens puls och håller spatialt sin plats i rummet.
C
Eleven instuderar, memorerar och repeterar koreografiskt material med gott resultat samt använder med gott resultat sin dansteknik i gestaltningsarbetet.
Detta gör eleven i olika gestaltningar.
I gestaltningarna utför eleven rörelserna rätt och använder korrekt dynamik inom koreografins formspråk samt varierar rörelseuttrycket på ett personligt sätt.
Dessutom uttrycker eleven musikens puls och håller spatialt sin plats och förhåller sig till andra personer i rummet.
A
Eleven instuderar, memorerar och repeterar koreografiskt material med gott resultat samt använder med gott resultat sin dansteknik i gestaltningsarbetet.
Detta gör eleven i olika gestaltningar.
Under instuderingsarbetet löser eleven svårigheter genom att pröva olika lösningar.
I gestaltningarna använder eleven ett korrekt formspråk, utför rörelserna rätt och använder korrekt dynamik inom koreografins formspråk samt varierar rörelseuttrycket på ett personligt sätt.
Dessutom uttrycker eleven musikens puls och periodicitet och håller spatialt sin plats och förhåller sig till andra personer i rummet.
E
Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner och visar hur hen uppfattar instruktionerna genom att associera, prova och skapa rörelser med olika kvaliteter.
I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att huvudsakligen följa.
C
Eleven improviserar med säkerhet utifrån olika instruktioner och visar hur hen uppfattar instruktionerna genom att associera, prova och skapa rörelser med olika kvaliteter.
I improvisationssituationen använder eleven med säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att både leda och följa.
A
Eleven improviserar med säkerhet utifrån olika instruktioner och visar på ett kreativt sätt hur hen uppfattar instruktionerna genom att associera, prova och skapa, undersöka och fördjupa variationen av rörelser med olika kvaliteter.
I improvisationssituationen använder eleven med säkerhet impulser från andra dansare och svarar genom att både leda och följa samt tar initiativ till rörelser som leder improvisationen vidare.
E
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och förhålla sig till dem och andra i rummet.
C
Eleven samarbetar med säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och förhålla sig till dem och andra i rummet.
A
Eleven samarbetar med säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner, undersöka och förhålla sig till dem och andra i rummet.
E
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsmetoder och visar i några kompositionsuppgifter och konstellationer hur hen kan tillämpa dem utifrån flera teman.
C
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsmetoder och visar i flera kompositionsuppgifter och konstellationer hur hen kan tillämpa dem kreativt utifrån flera teman.
A
Eleven använder med säkerhet grundläggande kompositionsmetoder och visar i flera kompositionsuppgifter och konstellationer hur hen kan tillämpa dem kreativt och konsekvent utifrån flera teman i ett utforskande arbete.
E
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i konstnärliga processer där tolkning, improvisation och komposition ingår.
I arbetet är eleven delaktig i lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med viss säkerhet i gemensamt gestaltningsarbete.
C
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i konstnärliga processer där tolkning, improvisation och komposition ingår.
I arbetet är eleven delaktig i och tar initiativ till lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med viss säkerhet i gemensamt gestaltningsarbete.
A
Eleven samarbetar med säkerhet med andra i konstnärliga processer där tolkning, improvisation och komposition ingår.
I arbetet presenterar eleven idéer, är delaktig i och tar initiativ till lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med säkerhet i gemensamt gestaltningsarbete.
E
Eleven framför med viss säkerhet det koreografiska materialet vid olika presentationer och sceniska framföranden.
Dessutom gör eleven enkla reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.
I sin reflektion använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.
C
Eleven framför med viss säkerhet det koreografiska materialet vid olika presentationer och sceniska framföranden samt kommunicerar med viss säkerhet med publiken.
Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.
I sin reflektion resonerar eleven om alternativa resultat av det gestaltande arbetet samt använder med viss säkerhet adekvata begrepp.
A
Eleven framför med säkerhet det koreografiska materialet vid olika presentationer och sceniska framföranden samt kommunicerar med säkerhet med publiken.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.
I sin reflektion resonerar eleven om alternativa resultat av det gestaltande arbetet samt använder med säkerhet adekvata begrepp.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!