Koreografi

kurs
Kurskod
DANKOO0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen koreografi relaterar till syftet med ämnet dansgestaltning, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen koreografi.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen koreografi.

E
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och förhålla sig till dem och andra i rummet.
C
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och förhålla sig till dem och andra i rummet.
A
Eleven samarbetar med säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och förhålla sig på ett kreativt sätt till dem och andra i rummet.
E
Eleven skapar i samråd med handledare dans utifrån olika kompositionsmetoder.
I kompositionerna organiserar eleven med viss säkerhet rörelserna utifrån enskilda teman som relaterar till någon av komponenterna tyngd, flöde, tid, rum, ljud och musik.
I arbetet undersöker eleven olika kompositionsmetoder och koreografiska förhållningssätt samt diskuterar översiktligt hur de relaterar till estetiska, sociala och kulturella kontexter eller historiska sammanhang.
C
Eleven skapar efter samråd med handledare dans utifrån olika kompositionsmetoder.
I kompositionerna organiserar eleven med viss säkerhet rörelserna utifrån flera teman som relaterar till tyngd och flöde samt till någon av komponenterna tid, rum, ljud och musik.
I arbetet undersöker eleven olika kompositionsmetoder och koreografiska förhållningssätt samt diskuterar utförligt hur de relaterar till estetiska, sociala och kulturella kontexter eller historiska sammanhang.
A
Eleven skapar efter samråd med handledare dans utifrån olika kompositionsmetoder.
I kompositionerna organiserar och experimenterar eleven med säkerhet rörelserna utifrån flera teman som relaterar till energi, tyngd och flöde samt till någon av komponenterna tid, rum, ljud och musik.
I arbetet undersöker eleven olika kompositionsmetoder och koreografiska förhållningssätt samt diskuterar utförligt och nyanserat hur de relaterar till estetiska, sociala och kulturella kontexter eller historiska sammanhang.
E
Eleven genomför i samråd med handledareett mindre projekt och använder i det ett specifikt koreografiskt förhållningssätt.
I arbetet samarbetar eleven med viss säkerhet med andra i konstnärliga processer där komposition ingår.
Arbetet utgår från en idé och eleven genomför i samråd med handledarearbetsprocessen fram till iscensättning av en färdig koreografi.
Eleven är delaktig i lösningar som gemensamt för arbetet framåt.
C
Eleven genomför efter samråd med handledare ett mindre projekt och använder och undersöker i det ett specifiktkoreografiskt förhållningssätt.
I det sceniska arbetet använder eleven flera samverkande konstformer.
I arbetet samarbetar eleven med viss säkerhet med andra i konstnärliga processer där komposition ingår.
Arbetet utgår från en idé och eleven genomför efter samråd med handledare arbetsprocessen fram till iscensättning av en färdig koreografi framförd inför publik.
Eleven är delaktig i samt tar initiativ till lösningar som gemensamt för arbetet framåt.
A
Eleven genomför efter samråd med handledare ett mindre projekt och använder i det ett specifiktkoreografiskt förhållningssätt.
Eleven presenterar idéer, diskuterar dem utförligt och nyanserat.
I arbetet samarbetar eleven med säkerhet med andra i konstnärliga processer där komposition ingår.
Arbetet utgår från en idé och eleven genomför efter samråd med handledare arbetsprocessen fram till iscensättning av en färdig koreografi framförd inför publik.
Eleven är delaktig i samt tar initiativ till lösningar som gemensamt för arbetet framåt.
I det sceniska arbetet använder eleven flera samverkande konstformer.
E
Eleven gör enkla reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.
Dessutom värderar eleven med enkla omdömen andras koreografier.
I sina reflektioner och värderingar använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.
C
Eleven gör välgrundade reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen andras koreografier.
I sina reflektioner och värderingar använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.
A
Eleven gör välgrundade och nyanserade reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen andras koreografier.
I sina reflektioner och värderingar använder eleven med säkerhet adekvata begrepp.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!