Repertoar

kurs
Kurskod
DANREE0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen repertoar relaterar till syftet med ämnet dansgestaltning, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen repertoar.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen repertoar.

E
Eleven instuderar, memorerar och repeterar med adekvata metoder koreografiskt material samt använder i gestaltningar sin dansteknik i viss utsträckning på ett stilenligt sätt.
I gestaltningen tolkar eleven det koreografiska materialets förhållningssätt genom att använda ett i huvudsak korrekt formspråk, uttrycka musikens puls och spatialt hålla sin plats i rummet i relation till andra.
C
Eleven instuderar, memorerar och repeterar med adekvata metoder koreografiskt material samt använder i gestaltningar sin dansteknik på ett stilenligt sätt.
I gestaltningen tolkar eleven det koreografiska materialets förhållningssätt genom att använda ett korrekt formspråk, variera rörelseuttrycket, uttrycka musikens puls och dynamik och relatera till andra och spatialt anpassa sig till förändringar.
Eleven löser danstekniska problem i instuderingsarbetet genom att prova olika lösningar.
A
Eleven instuderar, memorerar och repeterar med adekvata metoder koreografiskt material samt använder i gestaltningar sin dansteknik på ett stilenligt och nyanserat sätt.
I gestaltningen tolkar eleven det koreografiska materialets förhållningssätt genom att använda ett korrekt formspråk, variera rörelseuttrycket, uttrycka musikens puls och dynamik med ett personligt uttryck och relatera till och spatialt anpassa sig till förändringar.
Eleven löser danstekniska problem i instuderingsarbetet genom att prova olika lösningar.
E
Eleven diskuterar översiktligt estetiska utgångspunkter och förhållningssätt för koreografi när det gäller dans och relationen till några av kategorierna musik, rum, tyngd, flöde och publik samt det sammanhang där dansen presenteras.
Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån koreografiska exempel, över i vilken tradition koreografins estetiska förhållningssätt ingår.
C
Eleven diskuterar utförligt estetiska utgångspunkter och förhållningssätt för koreografi när det gäller dans och relationen till flera av kategorierna musik, rum, tyngd, flöde och publik samt det sammanhang där dansen presenteras.
Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån koreografiska exempel, över i vilken tradition koreografins estetiska förhållningssätt ingår.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat estetiska utgångspunkter och förhållningssätt för koreografi när det gäller dans och relationen till flera av kategorierna musik, rum, tyngd, flöde och publik samt det sammanhang där dansen presenteras.
Dessutom resonerar eleven utförligt och nyanserat över i vilken tradition koreografins estetiska förhållningssätt ingår.
E
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i konstnärliga processer där tolkning ingår.
I arbetet är eleven delaktig i lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med viss säkerhet i gemensamt gestaltningsarbete.
Under repetitionsprocessen och vid sceniskt framträdande använder eleven med viss säkerhet sceniska koder och konventioner.
I arbetet samspelar eleven i viss utsträckning med andra under repetitioner och tar i det sceniska arbetet i samråd med handledare ansvar för sin egen utveckling fram till framträdandet inför publik.
C
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i konstnärliga processer där tolkning ingår.
I arbetet är eleven delaktig i och tar initiativ till lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med viss säkerhet i gemensamt gestaltningsarbete.
Under repetitionsprocessen och vid sceniskt framträdande använder eleven med säkerhet sceniska koder och konventioner.
I arbetet samspelar eleven med andra under repetitioner och tar i det sceniska arbetet ansvar genom att anpassa sin roll till helheten samt tar efter samråd med handledare ansvar för sin egen utveckling fram till framträdandet inför publik.
A
Eleven samarbetar med säkerhet med andra i konstnärliga processer där tolkning ingår.
I arbetet presenterar eleven utförligt och nyanserat idéer, är delaktig i och tar initiativ till lösningar som gemensamt för arbetet framåt och samverkar med säkerhet i gemensamt avancerat gestaltningsarbete.
Under repetitionsprocessen och vid sceniskt framträdande använder eleven med säkerhet sceniska koder och konventioner.
I arbetet samspelar eleven med andra under repetitioner och tar i det sceniska arbetet ansvar genom att anpassa sin roll till helheten samt tar efter samråd med handledare ansvar för sin egen utveckling fram till framträdandet inför publik.
E
Eleven gör enkla reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.
I sin reflektion använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.
C
Eleven gör välgrundade reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.
I sin reflektion använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.
A
Eleven gör välgrundade och nyanserade reflektioner över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet.
I sin reflektion använder eleven med säkerhet adekvata begrepp.
E
Eleven redogör även översiktligt för funktionen hos och relationen mellan de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf.
Dessutom redogör eleven översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt i relation till de valda koreografierna.
C
Eleven redogör även utförligt för funktionen hos och relationen mellan de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf.
Dessutom redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt i relation till de valda koreografierna.
A
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för funktionen hos och relationen mellan de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf.
Dessutom redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt i relation till de valda koreografierna.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!