Dansorientering

kurs
Kurskod
DASDAO0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen dansorientering relaterar till syftet med ämnet dansorientering, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen dansorientering.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen dansorientering.

E
Eleven utför en eller flera dansformer med tillfredsställande teknisk kvalitet.
I utförandet använder eleven med viss säkerhet rörelser, rörelsekvaliteter, rummet och musiken i enlighet med dansformens estetiska ideal.
Dessutom förhåller eleven sig till meddansare på ett i huvudsak korrekt sätt.
Eleven redogör också översiktligt för olika dansideal samt i vilket socialt och kulturellt sammanhang dansen ingår.
C
Eleven utför en eller flera dansformer med god teknisk kvalitet och tillfredsställande estetisk kvalitet.
I utförandet använder eleven med säkerhet rörelser, rörelsekvaliteter, rummet och musiken i enlighet med dansformens estetiska ideal.
Dessutom förhåller eleven sig till meddansare på ett korrekt sätt.
Eleven redogör också utförligt för likheter och skillnader mellan olika dansideal samt i vilket socialt och kulturellt sammanhang dansen ingår.
A
Eleven utför en eller flera dansformer med god teknisk och estetisk kvalitet.
I utförandet använder eleven med säkerhet rörelser, rörelsekvaliteter, rummet och musiken i enlighet med dansformens estetiska ideal.
Dessutom förhåller eleven sig till meddansare på ett korrekt sätt.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för likheter och skillnader mellan olika dansideal samt i vilket socialt och kulturellt sammanhang dansen ingår.
E
Eleven redogör översiktligt för dansens indelning i olika typer och för deras kulturella bakgrund.
Eleven redogör också översiktligt för dans och dansande som kulturellt uttryck och diskuterar översiktligt hur kulturella värderingar av dans framträder i medier.
Dessutom gör eleven enkla dansanalyser utifrån synen på kropp, genus, etnicitet och nationalitet.
Eleven gör även en enkel analys av en dansföreställning.
C
Eleven redogör utförligt för dansens indelning i olika typer och för deras kulturella bakgrund.
Eleven redogör också utförligt för dans och dansande som kulturellt uttryck och diskuterar utförligt hur kulturella värderingar av dans framträder i medier.
Dessutom gör eleven dansanalyser utifrån synen på kropp, genus, etnicitet och nationalitet.
Eleven gör även en analys av en dansföreställning.
I analysen argumenterar eleven välgrundat för sin tolkning.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för dansens indelning i olika typer och för deras kulturella bakgrund.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för dans och dansande som kulturellt uttryck och diskuterar utförligt och nyanserat hur kulturella värderingar av dans framträder i medier.
Dessutom gör eleven dansanalyser utifrån synen på kropp, genus, etnicitet och nationalitet.
Eleven gör även en komplex analys av en dansföreställning.
I analysen argumenterar eleven välgrundat och nyanserat för sin tolkning.
E
Eleven använder med viss säkerhet adekvata begrepp och korrekt vokabulär.
C
Eleven använder med viss säkerhet adekvata begrepp och korrekt vokabulär.
A
Eleven använder med säkerhet adekvata begrepp och korrekt vokabulär.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!