Dansteknik 2

kurs
Kurskod
DATDAS02S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen dansteknik 2 relaterar till syftet med ämnet dansteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen dansteknik 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen dansteknik 2.

E
Eleven tillämpar med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid färdighetsträningen.
I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med viss säkerhet rörelser samt korrektioner av placering.
Eleven gör även enkla reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller placering och användning av rörelsekvaliteter och rörelsernas relation till musikens fraser, taktarter och dynamik.
Eleven arbetar utifrån sina reflektioner i samråd med handledare för att förbättra sin dansteknik.
C
Eleven tillämpar med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid färdighetsträningen.
I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med viss säkerhet rörelser samt korrektioner av placering.
Eleven gör även välgrundade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller placering och användning av rörelsekvaliteter och rörelsernas relation till musikens fraser, taktarter och dynamik.
Eleven arbetar utifrån sina reflektioner efter samråd med handledare för att förbättra sin dansteknik.
A
Eleven tillämpar med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid färdighetsträningen.
I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med säkerhet rörelser samt korrektioner av placering.
Eleven gör även välgrundade och nyanserade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller placering och användning av rörelsekvaliteter och rörelsernas relation till musikens fraser, taktarter och dynamik.
Eleven arbetar utifrån sina reflektioner efter samråd med handledare för att förbättra sin dansteknik.
E
Eleven utför med viss säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till kvaliteterna tyngd, flöde och energi.
I dansen utför eleven rörelsevokabulären med viss tydlighet i rörelser samt anpassar rörelsevokabulären till tid och rum med tillfredsställande resultat enligt genrernas grundläggande formspråk.
Dessutom redogör eleven översiktligt för skillnader mellan olika rörelsekvaliteter.
I dansen förhåller eleven med viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner, andra medverkande och olika typer av rum.
Dessutom följer eleven och anpassar med viss säkerhet dansens uttryck till musikens taktarter, fraser och dynamik.
C
Eleven undersöker med tillfredsställande resultat och utför med viss säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till kvaliteterna tyngd, flöde och energi.
I dansen utför eleven rörelsevokabulären med viss tydlighet i rörelser samt anpassar rörelsevokabulären till tid och rum med tillfredsställande resultat enligt genrernas grundläggande formspråk.
Dessutom redogör eleven utförligt för skillnader mellan olika rörelsekvaliteter.
I dansen förhåller eleven med viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner, andra medverkande och olika typer av rum.
Dessutom undersöker samt följer och anpassar eleven med viss säkerhet dansens uttryck till musikens taktarter, fraser och dynamik.
A
Eleven undersöker med tillfredsställande resultat och utför med säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till kvaliteterna tyngd, flöde och energi.
I dansen utför eleven rörelsevokabulären med viss tydlighet i rörelser samt anpassar rörelsevokabulären till tid och rum med gott resultat enligt genrernas grundläggande formspråk.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för skillnader mellan olika rörelsekvaliteter.
I dansen förhåller eleven med säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner, andra medverkande och olika typer av rum.
Dessutom undersöker och följer eleven samt anpassar med säkerhet dansens uttryck till musikens taktarter, fraser och dynamik.
E
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen fungerar.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur den egna kroppen fungerar.
Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, rörlighet, styrka och koncentration.
Dessutom sätter eleven i samråd med handledare samman enklare fraser och övningar och använder med viss säkerhet rörelsevokabulär, tyngd, flöde och tid.
C
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen fungerar.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur den egna kroppen fungerar.
Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, rörlighet, styrka och koncentration.
Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman enklare fraser och övningar och använder med viss säkerhet rörelsevokabulär, tyngd, flöde och tid.
A
Eleven utforskar i färdighetsträningen med gott resultat hur den egna kroppen fungerar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur den egna kroppen fungerar.
Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, rörlighet, styrka och koncentration.
Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman enklare fraser och övningar och använder med viss säkerhet rörelsevokabulär, tyngd, flöde och tid.
E
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och danstekniska övningar.
C
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och danstekniska övningar.
A
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och danstekniska övningar.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!